Det ble i 2019 brudd i de lokale lønnsforhandlingene mellom Forsvaret og fagorganisasjonene tilknyttet LO/YS/Unio. Tvistesaken ble fremsendt Statens lønnsutvalg for avgjørelse.  Endelig kjennelse fra lønnsutvalget forelå 9. november 2020.

De avsatte midlene til lokale lønnsforhandlinger for 2019 fordeles som et generelt tillegg til alle ansatte, ved at halvparten av lønnsmidlene gis som et likt kronetillegg for alle ansatte, og resterende del gis som et prosentvis tillegg til alle ansatte.

Tillegget utbetales med virkning fra 1. juli 2019. 

Det generelle tillegget registreres på en egen lønnsart (1175 HTA251 LO/YS/UNIO 2019 ÅR) som vises på lønnsslippen som 1176 HTA251 LO/YS/UNIO 2019 MND.

Tillegget er pensjonsgivende og inngår i grunnlag for overtid/ATF og feriepenger.

Registrering av tillegget er en stor og kompleks manuell prosess med bakgrunn i alle endringer/ disponeringer/nye stillinger osv. som er gjort i perioden fra 1. juli 2019 og frem til nå. 
Registreringen er påbegynt og noen vil få utbetalt/etterbetalt tillegget til februar lønn, mens andre vil få dette utbetalt i mars og april 2021.