Parat-tillitsvalgt i Gardermoen Fuelling Services, Jo Hoel, sier at kommersiell bruk av opptak ikke er greit i det hele tatt. – For egen del hadde det heller ikke vært aktuelt å stille opp i tv-programmet om jeg ble spurt. Det er ikke greit at de ikke spør, og ikke greit å bruke overvåkningsfilm til annet formål enn hva det er søkt om, sier Hoel.

Klaget til Datatilsynet

Han har fått flere henvendelser fra ansatte som har reagert på at film fra overvåkningskameraene på Gardermoen har blitt brukt i underholdningsprogram på TV3. Etter klager fra ansatte som ble eksponert på tv, uten å være forespurt, har han tatt opp saken og fått bistand fra Parats advokater.

Parat sentralt sendte så i fjor høst en klage til Datatilsynet etter at det ble kjent at Avinor hadde inngått en avtale med produksjonsselskapet Mastiff om å levere ut råfilmene til kameraovervåkningsutstyret på Gardermoen. Filmmaterialet ble, rett nok anonymisert, brukt i tv-serien OSL 24/7 som vises på TV3.

I klagen skriver Parat blant annet: Det er kjent for Avinor at opptakene skulle brukes i et underholdningsprogram, hvilket ikke er forenelig med det opprinnelige formålet med overvåkningskameraene ved flyplassen.

Denne distribusjonen er i strid med personopplysningsloven, og Parat mener det for øvrig er svært lite skjønnsomt og lite tillitsvekkende at Avinor distribuerer opptak av både ansatte og besøkende ved lufthavnen for mulig bruk i et underholdningsprogram.

I klagen framgår det at produksjonsselskapet står for databehandlingen og anonymiseringen, som Avinor så på sin side godtar før materialet brukes i tv-serien.

 

 

Parat reagerer både på at det er en kommersiell aktør som står for anonymisering, og på at den anonymiserende sladdingen i flere tilfeller fortsatt gjør det mulig å gjenkjenne arbeidstakere ut fra roller eller for eksempel høyde, ganglag og lignende. – Var dere informert på forhånd om at Avinor ga ut dette filmmaterialet? – Nei. Det kom i hvert fall ikke noe informasjon til meg som tillitsvalgt. Men kan ikke svare for om daglig leder har fått noe informasjon, sier Hoel.

– Hva mener du om at Avinor, som arbeidsgiver, gjør denne form for avtaler uten å involvere dere? – Jeg mener at de ikke kan gjøre det. De har det overordnede HMS-ansvaret. Ikke snoking Hoel peker på at de også selv bruker overvåkningskameraene til Avinor i arbeidet de utfører på Gardermoen, men at det da er egne klare regler for hva dette materialet skal brukes til. – Det skal ikke brukes til snoking, for å si det sånn. Om man legger noe på Facebook eller sender på tv, så skal man spørre om å legge ut bilder av folk, for å si det enkelt, sier Hoel.

Untitled-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parat-tillitsvalgt i Gardermoen Fuelling Services, Jo Hoel, sier det ikke er greit å bruke overvåkningsfilm til annet formål enn hva det er søkt om. Foto: Privat.

 

Han har også fått fjernet bilder han og ansatte har reagert på, fra den sosiale medieplattformen.

Pålegger utleveringsstans

I november sendte Datatilsynet forhåndsvarsel til Avinor etter Parats klage. I varselet fra Datatilsynet framgår det at Avinor vil kunne få dette pålegget:

Avinor må opphøre behandling av personopplysninger gjennom anonymisering av opptak fra kameraovervåkningsanlegg da behandlingen er uforenelig med det opprinnelige formålet med behandlingen (…).

Avinor plikter â etablere rutiner for å sikre at ikke personopplysninger som stammer fra kameraopptak utleveres i strid med forskrift om kameraovervåkning i virksomhet (…).

Videre skriver Datatilsynet at de finner at den nye bruken av filmmaterialet «ikke har sammenheng med det opprinnelige formålet. Bruken er også svært uforutsigbar og inngripende».

Heller ikke anonymiseringen finner tilsynet forenlig med det opprinnelige formålet med kameraovervåkningen.

Har brutt loven Seniorrådgiver Marte Lindblad Skaslien i Datatilsynet sier de fortsatt venter på svar fra Avinor på varselet. Avinor fikk ifølge varselet frist til 20. desember med å svare. Når, eller om, det det kommer inn et tilsvar, vil tilsynet ta en ny vurdering og deretter fatte vedtak om det faktisk blir et pålegg til Avinor. – Dette er vår foreløpige vurdering. Kommer det ikke inn noen kommentarer fra Avinor, blir det stående slik det ser ut nå, sier Skaslien

– Hvilke følger vil det få for Avinor? – Følgene er det som framkommer av brevet. De må lage en internkontroll som sikrer at kameraovervåkning ikke brukes til underholdningsformål, men kun brukes i tråd med loven, sier Skaslien. Hun sier loven er ganske klar på at kamera - opptak kun skal utleveres til politiet eller

 

Untitled-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seniorrådgiver Marte Lindblad Skaslien i Datatilsynet sier loven er ganske klar på at kameraopptak kun skal utleveres til politiet eller etter samtykke fra den som er avbildet. Man skal ikke kunne bruke det til andre formål. Foto: Datatilsynet.

 

etter samtykke fra den som er avbildet. Man skal ikke kunne bruke det til andre formål. – Det betyr at Avinor har brutt loven? – Ja.

Formålet avgjør

Datatilsynet har ikke vært i kontakt med produksjonsselskapet Mastiff ettersom de ifølge Skaslien kun regner Avinor som ansvarlig part. – Vi har ikke myndighet til å pålegge et produksjonsselskap noe som helst. De vil typisk hevde journalistisk virksomhet, som det vil være opp til Pressens Faglige Utvalg (PFU) å behandle, sier hun.

– Hvor vanlig er det at materialet fra overvåkningskamera deles på denne måten? – Vi har fått noen andre henvendelser. Men når filmer brukes i tv-produksjonsformål, er det som regel slik at de filmer selv på stedet, ikke at de bruker opptak som er ment til sikkerhetsformål. Det er det siste som er problemet her, sier Skaslien. Skaslien sier Datatilsynet ikke har problemer med om Avinor ønsker å fremme sin 

Untitled-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avinor har bred overvåkning av det meste som skjer på Gardermoen. Ansatte og Parat har reagert sterkt på at Avinor har utlevert råfilmer til det kommersielle produksjonsselskapet Mastiff, som har benyttet dette i tv-serien OSL 24/7 som vises på TV3. Foto: iStock.

 

virksomhet og har et medieteam på stedet som filmer. – Problemet er at de har brukt kameraopptak som er ment for sikkerhetsformål. Det er i utgangspunktet kun politiet som skal få den tilgangen, sier hun. – Det har jo også blitt filmet på stedet, mot enkelte ansattes ønske. Hva sier loven om det? – Loven vil ikke forby at man bruker tv-team på stedet. Loven handler om kameraopptak som er strengt regulert. Journalister eller medieselskaps bruk av egne kameraer legger ikke vi oss borti. Det kan ikke vi forby, sier Skaslien. Skulle påleggsvarselet bli stående, vil det ikke få tilbakevirkende kraft. Avinor vil heller ikke bli ilagt noe overtredelsesgebyr.

Ingen innvendinger fra Avinor

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor bekrefter at de har mottatt varselet fra Datatilsynet. Avinor har ikke noen innvendinger mot tilsynets vurderinger. Han sier bakgrunnen for at de ikke har svart på pålegget, er at Avinor allerede etter tidligere kontakt med Datatilsynet avsluttet avtalen om utleveringen av overvåkningskamerainnhold med Mastiff. – Dette ble juridisk vurdert i første runde. Men Datatilsynet er av en annen 

oppfatning, og derfor valgte vi å endre praksis i påvente av Datatilsynets endelige vurdering. Det gjorde vi allerede i forkant av andre sesong, sier Løksa. – Var dere oppmerksom på at avtalen dere inngikk med Mastiff kunne være i strid med loven? – Det ble gjort juridiske vurderinger rundt dette. Nå tar vi til etterretning at Datatilsynet vurderer det annerledes, og følger det, sier Løksa.

Untitled-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Vetle Rasmussen i Parat sier det er alvorlig når ulykker blir gjenstand for underholdning. Foto: Trygve Bergsland.

Ingen beklagelse

Avinor har ifølge Parat-advokat, Vetle Rasmussen, ikke vært i kontakt med fagforeningen etter at de endret praksis med utlevering av overvåkningsmateriale. – Vi har verken fått noen beklagelse fra Avinor eller andre aktører i saken, ei heller informasjon om at Avinor ikke lenger vil gi ut slikt materiell, sier Rasmussen.

– Er det nok at de har stanset utleveringen? – Det er ikke avklart hvordan denne saken vi forfølges videre. I første omgang avventer vi et endelig vedtak fra tilsynet.

 Belastning for arbeidstakere

I klagen som ble sendt til Datatilsynet, er det også en konkret hendelse som ble nevnt. Et opptak av en tankbilvelt har både blitt vist i tv-programmet og vært brukt i teaser både på tv og i nettreklame hos VG og Dagbladet.

Hvordan Parat har jobbet med saken, vil Rasmussen ikke gå nærmere inn på. Men han sier at det for hans klient har vært et ønske om å unngå ytterlige oppmerksomhet om saken, særlig siden det har kommet flere kommentarer fra folk som har sett episoden han er med i. – All oppmerksomheten påvirket også arbeidsgivers håndtering av saken, noe som gjorde det mer utfordrende å komme tilbake i ordinært arbeid. Samtidig har ansatte opplevd det tungt når alvorlige ulykker blir gjenstand for underholdning. Dette i tillegg til Avinors ønske om reklame og eksponering, sier Rasmussen.

Han sier ansatte gjerne skulle lagt saken bak seg. – Til tross for belastningen har vi vært opptatt av å bidra til at andre ikke kommer opp i tilsvarende situasjon, sier Rasmussen. Han har selv ikke blitt kontaktet av flere etter programmet, men er kjent med at andre har reagert på oppmerksomheten. –Vi er avhengig av å få inn disse sakene fra medlemmer og tillitsvalgte dersom vi skal vurdere klage til PFU, sier Rasmussen.