Last ned kunngjøringen av landsmøte her 

Detaljert program for samlingen vil bli sendt ut senere.

Parats vedtekter § 13 Landsmøtet:

Landsmøtet er Parats øverste myndighet 

1. Landsmøtet består av: 
1.1 Delegater valgt av lokale organisasjonsledd
1.2 Parats hovedstyre
1.3 To delegater fra Parat-pensjonist 
1.4 To delegater fra Parat-UNG
1.5 Generalsekretæren tiltrer med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett 

2. Landsmøtet avholdes hvert 3. år innen 1. desember. Tidspunktet kunngjøres for landsmøtet- og hovedstyrets medlemmer, RU, lokale organisasjonsledd, underorganisasjoner, Parat-pensjonist og Parat-UNG med minst tre måneders varsel. 

De forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes hovedstyret minst ti uker før landsmøtet. 

Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet sendes innen 5. september 2018 til:
Parat v/Gro Brandsar, Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo eller på e-post til: gro.brandsar@parat.com.

Valg av delegater til landsmøtet:
Lokale organisasjonsledd velger delegater til landsmøtet etter reglene i vedtektenes § 13.8. 
Link til vedtektene er vedlagt.

Med lokale organisasjonsledd forstås medlemsgrupper i departement, etat, kommune, virksomhet eller annen juridisk enhet. Der medlemmer fra ulike slike enheter er samlet om felles tillitsvalgt, ansees dette som et lokalt organisasjonsledd.

Om valg av delegater fra lokale organisasjonsledd vises til fullstendige retningslinjer vedtatt av Parats hovedstyre med hjemmel i vedtektenes § 13 pkt. 10. Link til retningslinjene er vedlagt. 

Det er også vedtatt egne retningslinjer for hvordan grupper med mindre enn 15 medlemmer, som ved å samarbeide, kan oppnå representasjon på landsmøtet. Link til retningslinjene er vedlagt.

Dersom du har spørsmål om hvordan valg skal foregå, antall delegater fra ditt lokale organisasjonsledd mv, er du velkommen til å kontakte ditt regionkontor. Telefon og e-postadresser finner du på Parats hjemmeside

Påmelding av delegater til landsmøtet:
Det er medlemstallet per 1. juli 2018 som er utgangspunkt for representasjon til landsmøtet i Parat.

Lokale organisasjonsledd med minst 15 medlemmer (eller flere) og som vil sende delegater til landsmøtet, må melde fra om dette på e-post til delegat-lm@parat.com innen 17. august 2018. Antall delegater må oppgis.

Grupper med mindre enn 15 medlemmer kan ved å samarbeide oppnå representasjon med én felles representant. Link til retningslinjene er vedlagt. 

Grupper som ønsker informasjon om hvem de kan samarbeide med, sender e-post til delegat-lm@parat.com innen 25. mai 2018.

Alle som sender inn informasjon, godkjenner dermed at deres gruppe med angivelse av navn, antall medlemmer og kontaktopplysninger til gruppen, kunngjøres for andre grupper som også ønsker hjelp til å finne aktuelle grupper å samarbeide med. Slik kunngjøring sendes alle som har bedt om det innen 
1. juni 2018.

Grupper som samarbeider, og på den måten får 15 medlemmer eller flere, og som vil sende delegater til landsmøtet, må melde fra om dette på e-post til delegat-lm@parat.com innen 17. august 2018.

Navn på delegater skal meldes på senest 3. september 2018.
Lokale organisasjonsledd (også samarbeidende grupper) som har meldt fra om deltakelse innen 17. august 2018 vil få tilsendt bekreftelse med link til påmelding kort tid etter denne dato. 

Av hensyn til reservasjon på hotellet og administrasjon av samlingen ber vi om at tidsfristene respekteres.


Med vennlig hilsen Parat

 
Hans-Erik Skjæggerud
Leder /s/


Linker:
Parats vedtekter
Retningslinjer for valg til landsmøtet for enkeltmedlemmer og medlemsgrupper under 15 medlemmer
Retningslinjer for valg av delegater til landsmøte