Tannhelsesekretærutdanningen er en 3 årig skoleutdanning på videregående skole bestående av:

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg2 Helseservicefag

Vg3 Tannhelsesekretær

Har du ikke gjennomført og fått bestått vitnemål tidligere på Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservicefag, må du realkompetansevurderes på disse to årene.

På Vg3 Tannhelsesekretær MÅ du ta privatisteksamen i de tre programfagene; Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse og Helsefremmende arbeid, samt tverrfaglig praktisk eksamen. Det er altså ikke mulig å få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram, f.eks. tannhelsesekretær.

Søknad om realkompetansevurdering gjøres på VIGO www.vigo.no

Hva er realkompetanse og realkompetansevurdering?
Realkompetanse er det du har lært deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Realkompetansevurdering gjøres ut ifra fastlagte kriterier som for tannhelsesekretær er læreplan i faget som kandidatens realkompetanse skal måles opp mot. Kandidaten vurderes etter laveste nivå. Dvs.  at kompetanse som vurderes til karakteren 2 eller bedre, blir godkjent.

Kriterier:

 • Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag.
 • Hvis realkompetansen er likeverdig med kompetanse som oppnås gjennom formell opplæring, skal den bli godkjent. Du kan få godkjent hele eller deler av faget.
 • Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget.
 • Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.
 • Du kan heller ikke realkompetansevurderes i fag du har fått opplæring i. Dvs. at hvis en elev gjennomgår opplæring og får 1 i alle fag, kan ikke vedkommende etterpå bli realkompetansevurderes for å få fagene bestått.

Voksne, fra det året de fyller 25 år, har rett på realkompetansevurdering.
Har du voksenrett (dvs ikke fullført videregående opplæring tidligere) er realkompetansevurderingen gratis. Har du ikke voksenrett må du betale for realkompetansevurderingen.

Realkompetansevurderingen skal avklare hvilke fag på Vg1 og Vg2 du ikke har nok kompetanse i til å få godkjent. Disse fagene må det tas privatisteksamen i.

Hva innebærer en realkompetansevurdering?
Her følger ett eksempel på hvordan en realkompetansevurdering foregår av saksbehandleren. 

En voksen søker i Vigo, har angitt tannhelsesekretær som sluttkompetanse og har krysset av for at det ønskes realkompetansevurdering. 

 • Først sees det på dokumentasjonen vedkommende har sendt inn. Kanskje kandidaten har jobbet på tannlegekontor eller i annen helserelatert virksomhet. Hvordan utdanningsbakgrunn har vedkommende? Har hun noen helsefag fra før? Eller kanskje studiekompetanse?
 • Kandidatens kompetanse vurderes da enten på Vg1 helse- og oppvekstfag, eller på både Vg1HO og Vg2 helseservicefag. 
 • Kanskje er kompetansen er tilstrekkelig for å få godkjent Vg1, men for tynn til å få godkjent Vg2.  Da får kandidaten beskjed om dette, at hun har fått Vg1 godkjent, men trenger opplæring på Vg2 nivå. Da har kandidaten fått forkortet opplæringsløpet sitt med 1 skoleår.
 • Eller kandidaten mangler tilstrekkelig kompetanse til å få godkjent noen av fagene. Da må hun starte på bunn og begynne på Vg1 og følge hele opplæringsløpet gjennom 3 år. 
 • Noen ganger har kandidaten Vg1HO fra før og ønsker vurdering av Vg2 og kan, hvis hun får det godkjent, søke seg direkte til Vg3.
 • Det er mange varianter.
 • Hvis kandidaten i tillegg kan dokumentere 5 års arbeidspraksis i 100% stilling, uansett arbeid, kan hun få fritak for fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Kan ikke kandidaten dokumentere dette, må alle fellesfagene tas i skole, som privatist eller via realkompetansevurdering, før vedkommende får vitnemål
 • Det er ingen som får godkjent kompetansemål eller fag, før de har gjennomgått en vurdering med en fagkonsulent. En vurderingssamtale tar ca. 2 timer. Vi har faste fagkonsulenter som vurderer kandidatene i de ulike fagområdene.
 • Fagkonsulentene har alltid relevant fagbakgrunn.
 • Høyere utdanning gir ikke automatisk godkjenning på videregående nivå. Har en kandidat gjennomgått f.eks. 1 år av sykepleierutdanningen, må vedkommende uansett gjennomgå en realkompetansevurdering.

Skoler/sentre som tilbyr voksenopplæring

Oslo voksenopplæring Sinsen
Levanger videregående skole
Bergeland videregående skole
Cefalon
Nettskolen i Nordland
Borgund videregående skole
K2 utdanning
NKI nettstudie