Som tannhelsesekretær er du bindeleddet mellom tannlege og pasient. Derfor er det viktig at du kommuniserer godt med mennesker rundt deg, og at du kan yte god service til en variert pasientgruppe.

Hvorfor bli tannhelsesekretær

Arbeidsmuligheter
Tannehelsesekretæryrket regnes som et spesialfelt innen helsetjenesten. Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus, forsvaret og dentale depoter.

Ansvars- og arbeidsoppgaver
Tannhelsesekretæren er den som holder oversikt over de daglige gjøremålene på tannlegekontoret. De yter også direkte assistanse ved pasientbehandling. Derfor trenger du gode kunnskaper innen anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og dentale instrumenter og materialer, så vel som mellommenneskelige egenskaper. Tannhelsesekretærer bidrar både i forebyggende og i behandlende arbeid. Blant oppgavene du utfører som tannhelsesekretær er:

*Forebyggende tannhelsearbeid
*Smittevern
*Rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
*Håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes
*Bestilling og oppbevaring av dentale forbruksmaterialer
*Røntgenopptak
*Enklere laboratoriearbeid
*Yte service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
*Administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring

Utdanning
Opplæringen består av tre år på videregående skole:
Vg1 Helse- og sosialfag
Vg2 Helseservicefag
Vg3 Tannhelsesekretær


Autorisasjon
Etter endt utdanning på ordinært løp, sender som regel skolen inn eksamensresultatet ditt til Helsedirektoratet og de utsteder autorisasjon. Har du gått opp som privatist må du ordne med Autorisasjon selv. For mer informasjon, klikk på fanen til venstre "Autorisasjon".

Studie spesialisering
Hvis du etter hvert savner skolebenken, kan du skaffe deg generell studiekompetanse ved å ta ett år påbygging på videregående skole.

Etter- og videreutdanning
Helseadministrasjon og folkehelsearbeid på fagskoler, høgskoler og universiteter flere steder i landet.

Lønn
Tannhelsesekretær i fylkeskommunen starter på 333 300 kroner og er 401 200 etter 16 års ansiennitet.
Stat, Spekter og privat sektor har andre avtaler eller ordninger, så lønnen kan være noe forskjellig fra kommunal sektor som er oppgitt her.


Utdanning.no klikk her