Den nå 69 år gamle kvinnen, har blitt eksponert for kvikksølv i 25 år, ti av disse årene har hun vært eksponert for kobberamalgam. Den nå pensjonerte tannhelsesekretæren har fått påvist en mild diffus hjerneskade. Det er også påvist andre symptomer som er typiske for kvikksølvskadde, som hodepine, tretthet og asteni (kraftløshet, matthet, liten motstandsevne mot påkjenninger).
I følge kvinnens advokat, Øyvind Vidhammer må en for å få rett til yrkesskadeerstatning ha et karakteristisk sykdomsbilde, i tillegg må en ha vært eksponert for kvikksølv i tilstrekkelig grad, og symptomene må ha inntruffet innen rimelig tid etter at eksponeringen har funnet sted.
–Høyesterett fastslo i sin dom i 2013 hva som er et karakteristisk sykdomsbilde. Etter dette har Nav og Trygderetten gitt avslag på søknader om yrkesskade med begrunnelse om manglende eksponering for kvikksølv og at symptomene har inntruffet for sent, sier advokat Vidhammer.