Av: Lill J. Fischer, Parat

Sivilombudsmannen ber om en nærmere begrunnelse for hvorfor departementet i stedet for å anke den såkalte Rød-saken, velger å bringe nok en sak opp for trygderetten. Rød-saken er en av de to sakene hvor kvikksølvskadde tannhelsesekretærer fikk medhold på sitt krav om yrkesskadeerstatning fra Trygderetten.

Departementet bes videre om å opplyse på hvilken måte de har vært involvert i utvelgelsen av hvilken sak som skal behandles av Trygderetten, og hva som gjør at Anne Berit Nielsens sak er spesielt egnet som pilot-sak. Arbeidsdepartementet må også gi en redegjørelse på om fremgangsmåten strider i mot konstitusjonelle regler.

Parat har i sin klage til Sivilombudsmannen pekt på at Arbeidsdepartementet og Bjurstrøm bryter grunnleggende demokratiske prinsipper når hun blander seg inn i Trygderettens saksbehandling. Hennes instruksjon av Trygderetten bryter etter Parats oppfatning det konstitusjonelle systemet mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt.

Arbeidsdepartementet må svare i løpet av seks uker.