Eriksson, som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite, deler jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sine synspunkter om at statsråd Hanne Bjurstrøms inngripen i kvikksølvsaken er konstitusjonelt uryddig. 

-På meg virker det helt opplagt at hun nekter og godta Trygderettens avgjørelse og at hun forsøker å tvinge dem til å innta det motsatte syn. Dette er sterkt kritikkverdig. I forhold til det konstitusjonelle vil jeg drøfte denne saken med lederen av stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, slik at de kan vurdere å ta dette forholdet opp til behandling i komiteen, sier Eriksson i uttalelsen. 

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen viser til at Haukeland Universitetssykehus og fem andre norske fagmiljø har påvist at tannlegeassistenter ble syke av å jobbe med kvikksølv. Professor og overlege i arbeids- og miljømedisin ved Haukeland i Bergen, Bente Moen, som har undersøkt flere av tannlegeassistentene har vært tydelig på at alle fagmiljøene konkluderer med at de har en skade, en yrkesskade av kvikksølv.

-Statsråden har her bestemt seg. Hvilken kompetanse er det Bjurstrøm besitter som gjør henne i stand til å overprøve seks fagmiljø som har konkludert med det samme?, spør FrP - politikeren. 

Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen gikk langt i retning av å antyde at kvikksølveksponerte tannlegeassistenter ville få godkjent yrkessykdom. På tross av regjeringens løfter i Soria Moria-erklæringen har ingen av dem fått erstatning. Media har ved flere anledninger avdekker at Navs avslag baserer seg på grove faktafeil, og er i strid med et samlet norsk fagmiljø.

-Med tanke på at regelverket er det samme nå som da, så beviser dette at regjeringen og Bjurstrøm har forsømt seg, og at løftene de gav velgerne I sin regjeringserklæring ikke er verdt papiret det er skrevet på. 

-Jeg deler frustrasjonen og oppgittheten til de 50 tannhelsesekretærene som i flere år har ventet på at Nav skal avgjøre deres søknader om yrkesskadeertatning. Vi snakker her om mennesker som har ofret og mistet sin livskvalitet gjennom det arbeid de har utført. Takken de får fra den sittende regjering er en kald skulder og et totalt svik, sier Eriksson. 

FrP - politikeren vil på ny ta opp saken i Stortinget. 
-Mener arbeidsminister Bjurstrøm det samme som Soria Moria- erklæringen, og sin forgjenger Bjarne Håkon Hanssen. Bør hun umiddelbart utarbeide nye instrukser til Nav, om hvordan disse sakne skal behandles, samt sikre at alle får behandlet søknadene sine på nytt. Dessverre tyder ting på at hun er så gjerrig at det er frykten for de økonomiske ringvirkningene som veier tyngre enn det menneskelige. 

FrP-politikeren mener det er totalt uakseptabelt at statsråd Bjustrøm forsøker og overstyre Trygderetten. Han understreker at Trygderetten er og skal være et uavhengig kontrollorgan som skal sikre at innbyggernes rettigheter ikke blir svekket av økonomiske eller administrative grunner. 

Det er nå på tide at vi politikere setter et verdig punktum i disse sakene, og gir de som åpenbart burde ha krav på det, sin rettmessige yrkesskadeerstatning. Den trenering som regjeringen her legger opp til er ikke annet enn umenneskelig. Ap og Bjurstrøms snakk om at de er garantisten for en god velferdsstat står ikke til troende. Disse sakene fremstår heller som en skamplett I velferdsstaten, en skamplett vi må kvitte oss med, avslutter Eriksson.