Innledning 
 


ThsF sin visjon:

"Synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse” vil være det overordnede prinsippet i ThsFs strategisk plan i perioden.
 

Innholdet i strategisk plan viderefører satsingsområdene som ble vedtatt av landsmøte i 2016 og beskriver ThsFs hovedsatsingsområder i landsmøteperioden 2019 – 2021.

På bakgrunn av strategisk plan vil ThsFs sentralstyre vedta årlige aktivitetsplaner knyttet opp mot budsjettene. Aktivitetsplanen er konkret i sin oppstilling, og vil være administrasjonens arbeidsverktøy gjennom året. Aktivitetsplanen skal kvalitetssikres og evalueres opp mot strategiplanen.

 

ThsF må hele tiden utvikle seg i takt med de endringer som skjer i arbeids- og samfunnsliv. ThsF må derfor ha medlemmene i fokus og fange opp saker som har betydning for disse.

ThsF er partipolitisk uavhengig, men er politisk aktive. Vi skal påvirke politikere uansett partitilhørighet og samfunnsinstitusjoner til å ta kloke valg om fremtidens tannhelsetjeneste, utdanning og lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærene.

 

 

HOVEDMÅL 1. Premissleverandør

 

Politisk arbeid

ThsF vil søke økt påvirkningskraft, både i det offentlige rom og innen tannhelsetjenesten. Vi skal arbeide for at vi, ved å være en likeverdig og synlig aktør,

får fremmet tannhelsesekretærenes interesser overfor politikere, myndigheter og andre aktører i nasjonal tannhelse, men også overfor forhandlingsparter, arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi vil være en yrkesorganisasjon som det er enkelt for utdanningsinstitusjonene, departement, utvalg, arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer kan forholde seg til og vi vil være den organisasjonen som har spisskompetanse på faglige spørsmål som angår medlemmene spesielt og tannhelsetjenesten generelt.

Vi ønsker blant annet å påvirke arbeidsdelingen i tannhelsetjenesten, slik at våre medlemmer vil oppnå en større bredde i sin faglige utvikling.

ThsF vil arbeide for å fremme en hensiktsmessig, kostnadseffektiv og kvalitativ utvikling av tannhelsetjenesten i Norge.

 

Posisjon i forhandlinger

Tannhelsesekretærenes Forbund skal være representert i overordnede lønnsutvalg hvor vi skal arbeide for en rettferdig lønnsutvikling for medlemmene.  Dette avhenger av en likeverdig posisjon i forhandlingssammenhenger.

En egen yrkesorganisasjon bidrar gjennom å samle en hel yrkesgruppe, til utvikling av felles lønnspolitikk, samt at forhandlingene gjennomføres med deltagelse av personer som har innsikt i utdanning og funksjoner for tannhelsesekretærer.

ThsF skal være premissleverandør for tannhelsesekretærenes lønnsutvikling.

 

Markedsføring og informasjonsarbeid

De viktigste målgruppene på dette feltet fremgår av aktørkartet. Det er av stor betydning at vi innretter vårt arbeid strukturert og målrettet slik at vi gir riktig informasjon til riktig gruppe. Det er en viktig del av vår informasjonsstrategi å tydeliggjøre våre resultater, vår spisskompetanse og våre ressurser overfor alle grupper på aktørkartet.

Vi skal påvirke gjennom: Tannhelsesekretæren, Facebook, hjemmesiden, brosjyrer, stand på dentaltutstillinger, landsmøter oa.

Godt nettverk har avgjørende betydning for om vi lykkes i våre målsettinger.

 

 

HOVEDMÅL 2. Kompetanse og rekruttering

 

Utdanning

Grunnutdanning, etter- og videreutdanning

For å synliggjøre tannhelsesekretærenes kompetanse skal ThsF jobbe aktivt i råd og utvalg som bestemmer framtidig utdanning.

 

Skal tannhelsetjenesten ha tilgang til dyktige, kunnskapsrike og dedikerte tannhelsesekretærer, må utdanningen flyttes tilbake til de odontologiske fakultetene.

Vi må se til Danmark, hvor universitetet i Århus i 2016 vedtok å samle alle tre tannhelseutdanningene, for å utdanne fremtidens tannhelseteam. Deres visjon er å utdanne det odontologiske team til å være kompetente samarbeidende utøvere til beste for befolkningens munnhelse.

Se link:

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/aarhus-universitet-faar-nyt-institut-for-tandfaglig-forskning-og-uddannelse/  

 

I landsmøteperioden 2019-2021 vil nye fagplaner for videregående utdanning skrives. Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av kunnskapsløftet, er bakgrunnen for dette.

ThsF må ha to tanker i hodet samtidig og jobbe målrettet for begge. Både ønsket om flytting av tannhelsesekretærutdanningen fra videregående skole til høyskole/universitet og aktiv deltagelse i utarbeidelse av nye fagplaner på eksisterende utdanningsnivå vil være viktige i perioden.

ThsF er representert i læreplanutvalget som skal se på Vg2 Helseservicefag og Vg3 Tannhelsesekretær.

ThsF vil være høringsinstans når eksisterende etter- og videreutdanning for tannhelsesekretærer skal videreføres eller nye tilbud utvikles, slik at vi kan påvirke fagplanene og sette preg på hvilken kunnskap tannhelsesekretæren skal sitte igjen med etter endt utdanning.

 

ThsF skal arrangere kompetansehevende kurs for yrkesgruppen.

ThsF-kongressen vil bli videreført som den store fagkongressen for tannhelsesekretærer og flere anestesikurs skal arrangeres.

 

Arbeidslivet er i stadig omstilling og kravene til kompetanse er i kontinuerlig utvikling. For at livslang læring skal bli en realitet, må det legges til rette for at tannhelsesekretærene kan delta i etter- og videreutdanning på alle nivåer.

 

ThsF skal være en naturlig høringsinstans i forbindelse med utdanning og kompetanseheving av tannhelsesekretærer og ellers i alle saker som gjelder nasjonal tannhelse.

 

Tillitsvalgtutdanning

Dyktige tillitsvalgte er bærebjelken i organisasjonen. Ett av ThsFs konkurransefortrinn skal være, at vi gjennom Parats kurstilbud og egne kurs for tillitsvalgte, skal ha kunnskapsrike og trygge tillitsvalgte. Kompetanseutvikling i rollen som tillitsvalgt og heving av vervets status er derfor av stor betydning.

For det enkelte medlem er det i hovedsak den lokale tillitsvalgte som er organisasjonens ansikt. Organisasjonens suksess måles derfor i stor grad i forhold til om den tillitsvalgte oppnår resultater på virksomhetsnivå. En arbeidstakerorganisasjon er derfor avhengig av de tillitsvalgtes dyktighet og kompetanse.

 

Bevisstgjøring og egenutvikling

ThsF vil jobbe for at tannhelsesekretærene som autorisert helsepersonell skal ha fokus på egen yrkeskompetanse og -stolthet og de må være bevisste på deres likeverdige rolle i tannhelseteamet.

ThsF skal arbeide for å skape en meningsfull arbeidssituasjon med gode muligheter for egenutvikling. Som helsepersonell har man et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og en forutsetning for dette er at arbeidsgiverne gir tannhelsesekretærene økonomi og mulighet til å gjennomføre dette.

 

Rekruttering

Til ThsF

ThsFs mål er gjennom kontinuerlig rekruttering og synliggjøring, å samle alle tannhelsesekretærer, assistenter og tannhelsesekretærelever i ThsF.

Vi skal være en tydelig stemme som målbærer medlemmenes interesser, som gjør at medlemmene opplever tilhørighet, trygghet og fellesskap.

ThsF mener at tannhelsesekretærenes- og ThsFs synpunkter får større innflytelse og gjennomslag, jo flere som velger å organisere seg. Dette gjelder både på overordnet nivå og ute på den enkeltes arbeidsplass.

 

Til yrket

ThsF skal være en viktig bidragsyter og aktør for å fremme kunnskap og opplysning om tannhelsesekretæryrket gjennom å peke på;

·         Det store og interessante arbeidsfeltet

·         Autorisasjon som helsepersonell

·         Jobbmuligheter i offentlig tannhelsetjeneste, forsvaret, de odontologiske fakultetene, spesialistklinikker og privat tannhelsetjeneste.

 

 

 

HOVEDMÅL 3. Lønn og HMS

 

Lønnspolitikk

 

ThsF skal være premissleverandør for tannhelsesekretærenes lønnsutvikling uansett sektortilhørighet.  ThsF har medlemmer i kommunal sektor, statlig sektor, privat sektor og i spekter.

 

For å oppnå en langsiktig, god lønnsutvikling for tannhelsesekretærene skal ThsF aktivt arbeide for at arbeidsgivere, forhandlingspartnere og øvrige aktører innen nasjonal tannhelse, ser den store kompetansen tannhelsesekretæren er i besittelse av. Vi skal peke på det arbeidet tannhelsesekretærene utfører og den medvirkning vi gjør for å øke verdiskapning på den enkelte klinikk spesielt og i tannhelsetjenesten generelt.

 

ThsF vil også jobbe for at arbeidsgiver har større fokus på individuelle tillegg for tannhelsesekretærer som påtar seg ekstra ansvar og arbeidsoppgaver lokalt.

 

Kommunal sektor

ThsFs medlemmer i kommunal sektor er ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene. Alle er bundet av Hovedtariffavtalen i kommunal sektor.

Hovedstyret i Parat har valgt Anne-Gro Årmo som Parat sitt medlem YS-kommune sitt sektorstyre og forhandlingsutvalg, som ivaretar medlemmene i de sentrale forhandlingene.

Gjennom et solid tillitsvalgapparat i fylkene vil ThsFs medlemmer bli godt ivaretatt i lokale forhandlinger.

 

Statlig sektor

ThsFs medlemmer i statlig sektor er ansatt i forsvaret og ved de odontologiske instituttene. Alle er bundet av Hovedtariffavtalen i statlig sektor.

ThsF påvirker direkte lønns- og arbeidsvilkårene gjennom Parats medlemmer i YS sitt sektorstyre for statlig sektor.

ThsFs tillitsvalgte i Forsvaret ivaretar medlemmene i lokale forhandlinger. Ved universitetene er det Parats TV som skal ivareta ThsF medlemmene i lokale forhandlinger.

I statlig sektor skal ThsF arbeide for utjevning av lønnsforskjeller mellom universitetene og Forsvaret.

 

Privat sektor

ThsFs medlemmer i privat sektor er ansatt i enkeltmannsforetak, større klinikkfellesskap og i tannlegekjeder. Dette fører til ulik tilknytning til avtaleverket. I privat sektor finnes tariffavtaler, direkteavtaler, formelle avtaler om å følge Mønsteravtalens lønns- og arbeidsbestemmelser, samt uformelle muntlige forståelser for Mønsteravtalens innhold og at man skal følge disse.

 

Det en meget stor andel medlemmer i privat sektor som ikke har nedfelt noen avtaleform i sin arbeidsavtale og er helt og holdent avhengig av arbeidsgivers fastsettelse av lønn. Ut over det følges arbeidsmiljøavtalen og ferieloven. Dette er utfordrende for medlemmene selv og for ThsF i konflikter og uenigheter med arbeidsgiver.

 

ThsF vil arbeide for at det blir inngått langt flere tariffavtaler i privat sektor. Der det ikke blir inngått tariffavtale, skal ThsF jobbe for at våre medlemmer blir bevisst på viktigheten av å få Mønsteravtalen inn i arbeidskontrakten.

 ThsF skal også jobbe for god og rettferdig lønnsutvikling i privat sektor.

 

Spekter

ThsFs medlemmer i spekterområde er ansatt på tannklinikkene i Studentsamskipnadene og på oralkirurgiske avdelinger på sykehusene.

Gjennom Parats forhandlingsavdeling vil ThsF være aktive med oversendelse av krav for våre medlemmer til sentrale tariffoppgjør. I lokale forhandlinger er det Parats TV som ivaretar medlemmene.

 

HMS

ThsF skal ha fokus på forebyggende helsearbeid for å sikre et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for våre medlemmer. Vi skal være vaktbikkje overfor arbeidsgiverne, slik at tannhelsesekretærer ikke blir påført belastningslidelser eller må utføre arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig og riktig verneutstyr.

 

 

HOVEDMÅL 4. Drift av organisasjonen

 

Styring og organisasjonsutvikling

Leder, arbeidsutvalget og sentralstyret skal lede organisasjonen til beste for medlemmene og til enhver tid utvikle administrasjonen etter organisasjonens behov.

Sentralstyret skal til enhver tid evaluere behovet for ansattressurser på kontoret.   ThsF skal påse at sentrale vedtekter og styringsstruktur blir fulgt og gjort kjent.

 

Som underorganisasjon i Parat står ThsF godt rustet til utfordringer mht drift av organisasjonen. Parats sekretariat bistår med kunnskap og saksbehandling etter behov, samt bistand til praktisk gjennomføring av kurs og konferanser.

 

Sentralstyret skal godkjenne årlige aktivitetsplaner, basert på strategisk plan og budsjett.

 

Nettverksbygging

ThsF skal fortsette det gode arbeidet som er gjort med nettverksbygging og videreutvikle dette i kommende periode.

 

Tillitsvalgt- og medlemsservice

ThsF skal til enhver tid ha god kommunikasjon mellom ledelse, tillitsvalgte og medlemmer.

 

ThsF skal bidra til godt nettverk mellom de tillitsvalgte bl.a. gjennom årlige tillitsvalgtkonferanser.

ThsF vil ha fokus på utfordringene i privat sektor i perioden, hvor vi må søke å få på plass flere tillitsvalgte og bedre kommunikasjon. Vi vil videreføre det gode arbeidet vi påbegynte i 2018 med å invitere og arrangere til tillitsvalgtkonferanse i privat sektor.

Vi skal alene og i samarbeid med Parat videreutvikle vår medlemspleie og yte god service til alle.

 

Økonomi

ThsF skal drives forsvarlig ut i fra de økonomiske forutsetninger organisasjonen til enhver tid har.

ThsFs inntekter er driftstilskudd fra Parat basert på fast kronebeløp pr yrkesaktivt medlem, samt kontingent på 0,2 % fra medlemmene.

ThsF skal til enhver tid påse at de økonomiske ressursene blir brukt til medlemmenes beste, og ha fokus på at det er medlemmenes kontingentpenger som forvaltes.

ThsF skal utarbeide langtidsbudsjett for landsmøteperioden som skal bygge på vedtekter og strategisk plan som vedtas på landsmøtet. For hvert av årene i landsmøteperioden skal det utarbeides aktivitetsplan og årsbudsjett, som skal gjenspeile politiske beslutninger fattet av ThsF sitt Landsmøte. Aktivitetsplan og årsbudsjett vedtas av sentralstyremøtet.

 

 

Årshjul for perioden

 

2019

2020

Landsmøte

Mellomoppgjør

ThsF-kongressen

Tillitsvalgtkonferanse off sektor

Tillitsvalgtkonferanse priv sektor

Hovedtariffoppgjør

Tillitsvalgtkonferanse off sektor

Tillitsvalgtkonferanse priv sektor

Anestesikurs

2021

2022

Mellomoppgjør

ThsF-kongressen

Tillitsvalgtkonferanse off sektor

Tillitsvalgtkonferanse priv sektor

Hovedtariffoppgjør

Tillitsvalgtkonferanse off sektor

Tillitsvalgtkonferanse priv sektor

Anestesikurs

Landsmøte