I 2020 ble det satt ned en arbeidsgruppe i regi av FHI, med representanter fra de odontologiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo, Tannlegeforeningen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. I tillegg skal fylkestannlegene inn med en representant.  

Fått innpass

Her har også Tannhelsesekretærenes Forbund fått innpass, representert ved nestleder Wenche Husby. Formålet er å tydeliggjøre og utvide de faglige anbefalingene for smittevern i klinisk odontologisk praksis.  
– Det er tannhelsesekretærene som har hovedansvaret for smittevern på tannklinikkene, det er vi som kjenner hvor skoen trykker, og kan komme med konkrete tilbakemeldinger. Der er vi faktisk flinkere enn tannlegene, sier Husby.    
 

Kommet for å bli  
ThsFs visjon er å være en «synlig og likeverdig aktør i nasjonal tannhelse».   
– At vi har blitt inkludert i denne arbeidsgruppa, er et godt eksempel på ThsFs målrettede måte å jobbe på – vi blir hørt og tatt på alvor. Det er viktig at vi er på arenaer der viktige beslutninger fattes, sier Wenche Husby.  

Hun har blant annet blitt bedt om å lage forslag til sjekklister for bruk på tannklinikkene.   
– På sikt er det et ønske om å oppgradere de faglige anbefalingene til retningslinjer eller en veileder, forklarer Husby.   
 

Store forskjeller  
Som referansegruppe for oppgaven i arbeidsgruppa har hun brukt sentralstyret i ThsF.   
– Her har jeg fått innspill på hva slags rutiner som er på ulike klinikker. Det er tydelig at det er store forskjeller rundt omkring når det gjelder smittevernrutiner. Mange har gode rutiner, med sjekklister, andre ikke. Dette synliggjør behovet for at disse anbefalingene blir enda tydeligere. Mye kan gjøres for å få på plass enda bedre rutiner rundt i landet, sier Wenche Husby.