Partene fant det ikke mulig å komme til enighet hos Riksmekleren tirsdag, og streik er dermed et faktum fra arbeidstidens begynnelse onsdag. 

Pensjon fra første krone
Stridens kjerne var at de med lavere stillingsprosent enn 20 prosent ikke gis noen pensjonsrettigheter. Arbeidstakerne krevde derfor at det skulle gis pensjon fra første krone, som i KS-området.
– Spekter ville ikke innfri dette kravet, slik at eneste mulighet da var å gå til konflikt. Vi beklager sterkt overfor pasienter og pårørende som måtte bli rammet, men dette var så viktig for oss at vi måtte ha en løsning som kunne aksepteres. Det fikk vi ikke  sier forhandler i Parat Thomas Lilloe. Parat-medlemmer ved St Olavs hospital og Sykehuset Sørlandet avd. Arendal tas ut i streik i første omgang. 

– Svært provoserende
Forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning.
– Det innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, sier Thorkildsen. 

Skal ramme arbeidsgiver
Sykehusene som rammes av YS Spekters streikeuttak er  Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St. Olavs hospital HF og Helse Bergen HF. 
Streiken rammer blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. 
– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Rammer kvinner, lavtlønte og unge
Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død. 
I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013. 
YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte. 
– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier forhandlingslederne.

Også LO-forbundene Fagforbundet og FO er i streik. De har tatt ut medlemmer ved Oslo Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Bergen HF og Sørlandet sykehus HF Kristiansand.