Skillet mellom de lavest lønnede 20 prosentene av jobber og resterende 80 prosent er en månedslønn på  33 640 kroner i 2019.

Lav lønn – lav alder, kort utdanning og kort tid siden fullført utdanning er kjennetegn ved lønnstakere i de 20 prosent lavest lønnede jobbene.
– Hvert år kommer nye og unge lønnstakere inn i arbeidsmarkedet, og de har selvsagt lavere utdanning og mindre yrkeserfaring enn de fleste eldre. Startpunktet for lønn er i hovedtrekk lavt for veldig mange, men i takt med at lønnstakere får høyere utdanning, herunder også endret lærlingestatus, skifter jobb og får høyere ansiennitet, så blir lønnsplasseringen endret, vanligvis oppover, i løpet av de første årene i arbeid, heter det i SSB-rapporten «Jobbene med lavest lønn.

Fåtall næringer
Øyeblikksbildene hvert år viser at det er omtrent like mange unge blant de 10 prosent lavest lønnede til ethvert tidspunkt, men ikke hva som skjer med dem.
– Vi finner særlig at unge som starter opp i arbeidslivet, dominerer i de laveste lønnsnivåene. Videre finner vi at utdanningsnivået er lavere for personer i jobber med lavere lønn. Jobbene med lavere lønnsnivåer er konsentrert om et fåtall næringer, eksempelvis varehandel, overnatting og servering og personlig tjenesteyting, heter det i rapporten.
Lønnsforskjellene innad i et yrke eller næring er slik at det langt fra er alle som faller under grensen for å være lavtlønnet.

Flere jobber
Av de 2,8 millioner jobbene som er omfattet av lønnsstatistikken, var det 424.000 som var knyttet til lønnstakere med to eller flere jobber. Det gjennomgående trekket ved lønnstakere som har flere jobber, er at de er yngre enn sine kolleger.
Ikke overraskende finner SSB-forskerne at utdanning lønner seg lønnsmessig.
– Det er en klar tendens til at høyere nivå på utdanningen gir større bevegelser i lønnsfordelingen, heter det i rapporten.