NAV får en ettårig økning på 75 millioner kroner.
Parats hovedtillitsvalgt Agathe Osland Hellesen mener at denne bevilgningen vil sikre at etaten har rom for å hente igjen etterslep i kjølvannet av pandemien.

I tillegg foreslås en økning på 50 millioner kroner for å bidra til en øvrig styrking av etaten, og 316 millioner kroner til å fortsette IKT-moderniseringen i NAV.
– De ansatte i NAV skal bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp. Vi må legge til rette for at møtet med NAV er så enkelt og brukervennlig som mulig. Satsingen på IKT bidrar til automatisering som gir mindre bruk av tid på manuell saksbehandling av enkle søknader. Samtidig foreslår regjeringen å styrke etatens driftsbudsjett for å gjøre det lettere for NAV å håndtere ettervirkningene av koronapandemien, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

316 millioner til modernisering av IKT-systemene
Regjeringen foreslår også å bruke 316 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i NAV. Den vesentligste delen av midlene går til det fjerde prosjektet i IKT-moderniseringen, som skal gjøre det mulig å tilby nye og gode tjenester til både arbeidsgivere og personbrukere knyttet til blant annet dagpenger, arbeidsavklaringspenger og de arbeidsrettede tjenestene.
Bevilgningen går også til den avsluttende fasen av det tredje prosjektet, hvor det utvikles nye løsninger for blant annet sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger.
– NAV har sammen med myndigheten vist at endringer i ekspressfart er mulig, derfor er det særs viktig at denne styrkingen som bidrar til at vi kan holde opp trykket på forenkling av forvaltningen. Sammen med bevilgningen på 316 millioner til IKT moderniseringen, sikrer dette at vi kan holde høyt fokus på utviklingsarbeidet. Vi er opptatt av at brukerreisen skal bli best mulig og disse bevilgningene er også en forutsetning for å blir bedre i møte med bruker, sier Agathe Osland Hellesen.