Hvem kan søke?
Det første årskullet som kan søke er de født i 1957. De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen frem til 1963-årgangen som får full ytelse.

Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 G (grunnbeløp i folketrygden) på starttidspunktet.

Ved avgang ved 62 år får man full ytelse
Ved avgang ved 63 år får man 2/3 av full ytelse
Ved avgang ved 64 år får man 1/3 av full ytelse
Ved senere avgang får man ingen ytelse
Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra folketrygden, som for tiden er veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng.
Ytelsen opphører ved død eller fylte 80 år.

Betingelser for å få ytelsen

  • For å få ytelsen stilles det krav om innvilget AFP i sluttvederlagsordningens virkeområde etter de til enhver tid gjeldende regler. Dersom AFP-ordningen legges om, er det kvalifiseringskravene i dagens AFP-ordning som gjøres gjeldende.
  • Gjennomsnitt av samlet inntekt de tre siste kalenderår før mottak av ytelsen kan ikke overstige 7,1 G.
  • Krav for å få ytelsen skal være minimum 20 år med inntekt i folketrygden over 1 G
  • Det forutsettes avgang fra arbeid for å kvalifisere for ytelsen. Det tillates en årlig inntekt på inntil 15.000 kroner før ytelsen bortfaller.
  • Ytelsen kan ikke kombineres med mottak av andre ytelser, som blant annet uføretrygd, uførepensjon fra tjenestepensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, sluttpakker, pensjon for særaldersgrenser eller fra den offentlige AFP ordningen som utbetales mellom 62 og 66 år.

(Kilde: www.afp.no/sliterordningen)