Foreningen er en del av Parat, en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS med over 40 000 medlemmer. SNK er også med i Parat Luftfart, den største interesseorganisasjonen i norsk luftfart med omlag 5000 medlemmer. 

SNK er en 100 % medlemsstyrt fagforening. Det er medlemmene som ved direkte valg velger styrets leder og nestleder. 

Foreningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser overfor arbeidsgiver, myndigheter og andre interesseparter, samt bidra til å trygge arbeidsplasser. SNK skal verne om forhandlingsretten og samarbeide med andre organisasjoner innen- og utenlands for å ivareta felles interesser. 

I  tarifforhandlinger er det forhandlingsutvalget, utpekt av medlemmene, som forhandler på vegne av hele gruppen. Forhandlingsresultatet sendes så til uravstemning. Der har alle medlemmene i SNK mulighet til å si sin mening og eventuelt avslå et forhandlingsresultat de ikke er fornøyd med. Uravstemningen avgjøres ved simpelt flertall. 

Ved å praktisere uravstemning etter forhandlinger slik både YS og LO gjør, sikrer man at medlemmene aldri kan påtvinges en avtale de ikke ønsker eller er enige i. Dette gir forhandlingsutvalget en ekstra styrke i forhandlingene når arbeidsgiver vet at det til slutt er medlemmene i SNK, ikke forhandlingsutvalget, som må godta forhandlingsresultatet. 

Hele forhandlingsutvalget flyr aktivt, noe som gir førstehånds kjennskap til de kabinansattes arbeidsforhold. 

Styret kan ikke stanse forslag til vedtektsendringer, eller andre saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen. Dette sikrer at medlemmene alltid får avgjøre i saker de ønsker å ta opp, eller forandre på. 

Vi er der for hele gruppen, men også deg personlig om det er en enkeltsak det gjelder. En fagforening er så mye mer enn lønnskamp. 

Som medlem i Parat har du rett til ubegrenset med hjelp til saker som gjelder ditt arbeidsforhold. I ditt Parat-medlemskap er det også én gratis time med advokat i året. Denne timen kan du benytte til alle slags juridiske forhold. Ring Parat på tlf. 482 10 100.

Ønsker du å bli medlem i Parat/SNK? Da kan du enkelt melde deg inn her, eller ringe vår medlemstelefon på 99 55 06 40.