Retten til feriepenger vil avhenge av om du har opptjent dette året før. Du kan motsette deg avvikling av ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Den tiden du har ferie forlenger dagpengeperioden.

Ikke feriepenger av dagpenger
Etter dagens regler opptjener du ikke feriepenger av dagpenger. Men dersom du har vært permittert eller ledig og mottatt dagpenger i 52 uker, kan du ta ferie i fire uker uten at dagpengene stoppes.
Flertallet i Stortinget ønsker å innføre feriepengeopptjening av dagpenger, og saken skal behandles av Stortinget den 26. april. Hvordan en endring av regelverket vil slå ut for de som allerede er permittert er ukjent.

Når skal feriepengene utbetales?
Ferieloven gjelder selv om du er permittert. Hovedregelen i ferieloven er at feriepengene skal uttales siste vanlige lønningsdag før ferien starter. De aller fleste virksomheter bruker en avvikende ordning. De utbetaler alle feriepengene i mai eller juni og trekker samtidig arbeidstaker i lønn for de feriedagene som skal avvikles i løpet av året.
Har du fem ukers ferie, vil arbeidsgiver holde tilbake lønn for de fem ukene, slik at du kan avvikle disse ferieukene spredt utover året, uten at det gjøres trekk i lønn. Når du er permittert, og du ikke lenger får lønn, er det ikke noen lønnsutbetaling å gjøre trekk i.

Dersom arbeidsgiver velger å utbetale feriepenger som vanlig, i mai eller juni, trenger du ikke å avvikle ferien i mai eller juni. Sammen med arbeidsgiver avtaler du når ferien skal avvikles.  Du må så gi beskjed tll NAV når du avvikler ferien din, slik at de får stoppet dagpengene.

Hvis du tar ut ferien din i juli, vil du ikke få noen utbetaling denne måneden. Da må du leve av de feriepengene du fikk utbetalt i mai eller juni.

Arbeidsgiver kan også vente med å utbetale feriepenger til du faktisk avvikler ferien. Hvis du tar all ferien på en gang utbetales alle feriepengene da.

Uansett, hva som velges, skal du ikke tape på det. Men det kan være greit å gjøre en avtale med arbeidsgiver om når feriepengene skal utbetales og i hvilket tidsrom ferien skal avvikles i god tid.