Først og fremst vil jeg takke avtroppende forbundsleder Marit Ellingsen for den store jobben hun har gjort i sin tid som leder.

Marit, du er raus tillitsskapende, faglig sterk og ikke minst klok. Du har gitt oss i landsstyret stort rom og gjennom det skapt engasjement og deling på tvers. Som ny GDE-leder og ny politistasjonssjef på Stord vil dine medarbeidere få en god leder. Jeg er utrolig glad for at du har takket ja til videre arbeid i nytt forbundsstyre.

Jeg ønsker videre å takke for samarbeidet med våre styrerepresentanter og sekretær som nå går ut av styret – samtidig som jeg ønsker nye representanter og ny sekretær varmt velkommen inn i forbundsstyret.

Hvordan opprettholde og bygge tillit?
Som nyvalgt forbundsleder har jeg gjort meg noen refleksjoner rundt hvordan jeg kan bidra til å øke antall medlemmer, samtidig som jeg gjør en god jobb for eksisterende medlemmer. Jeg har kommet til at mye er avhengig av tillit. Å ha blitt gitt tillit gjennom valg, er alltid et godt utgangspunkt. Men hva så når "hvetebrødsdagene" er over? Slik jeg oppfatter det, er dette den store jobben – nemlig å bygge tillit. Men hva er egentlig tillit, og hva kan man gjøre for å bygge tillit?

Definisjon og forskning på tillit
En omforent akademisk definisjon er: Tillit kan defineres som et sett av positive forventninger om en annens fremtidige atferd og handler dypest sett om man er til å stole på. Det vil imidlertid alltid være en viss usikkerhet involvert siden vi her snakker om fremtidig atferd. Men vet vi noe mer om hva som kan styrke eller bygge tillit?

Det er utført en del forskning på dette og det er gjort noen interessante funn på hva som skaper tillit på individnivå. Blant annet er det gjort oppsummerende studier der forskeren Roger C. Mayer og kolleger finner tre hovedkilder til tillit: Kompetanse, integritet og omtanke.

Kompetanse, integritet og omtanke
Den første komponenten kan virke opplagt. Dog er det slik at kompetanse i en verden i endring, er ferskvare. Dette innebærer at jeg må evne å fornye meg, men det er viktig at dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med forbundsstyret slik at vi sammen styrker vår kompetanse.

Det blir videre avgjørende å beholde integritet – holde ord og gjøre det man sier. Her er jeg også opptatt av det jeg vil kalle samhold – nemlig at vi innad i forbundsstyret er omforente om hva løsningene på de utfordringene vi står ovenfor, skal være.

Den siste og muligens viktigste saken for å bygge tillit og ikke minst rekruttere nye medlemmer er omtanke. Hvert medlem betyr noe og det er for meg åpenbart at det er av dere, medlemmer, jeg er satt til – sammen med forbundsstyret og lokaltillitsvalgte – å vise omtanke og finne de beste løsninger.

Om forventninger
Som medlem av en fagforening for ledere vil dere ikke i meg finne en person som skriker høyest og klager mest. For meg som forbundsleder er jeg opptatt av den heraldiske betydningen i det politimerket alle uniformerte bærer på høyre og venstre arm: EN FOLKETS TJENER.

For meg innebærer dette at vi sammen med arbeidsgiver har en oppgave å optimalisere de gode løsninger vi gjennom reformen har fått – til folkets beste. Dette har jeg tro på at vi kan få til gjennom samhold, samarbeid og tillit.

"2 per 1000" har gikk mange ansatte i politiet og spesielt sivilt ansatt bekymring. Politidistriktene har i større eller mindre grad sett på hvordan dette skal finansieres og spesielt i takt med stadig større grad av digitalisering. Norges Politilederlag er og skal fortsatt være opptatt av våre sivilt ansatte i politiet.

Som lederorganisasjon er vi opptatt av at vår merkantile støtte er viktig og ofte er en del av kontinuiteten. De uniformerte mannskapene kommer og går gjennom jobbvalg og nye utfordringer, mens vår merkantile støtte er grunnpilaren.

Som nyvalgt forbundsleder mener jeg at det er et viktig at HR sentralt og lokalt har en plan for de endringer som skjer og vil skje, og at de samtidig har en plan for å styrke kompetansen til våre sivilt ansatte slik at de med rette kan konkurrere seg inn i nye stillinger.

Sammen med Parat politiet har vi var svært tydelige i arbeidsgruppen for etterforskningsløftet del 2 der vi er helt klare på at grunnstillingene i politiet fikk sin del i etterforskningsløftet del 1, og at vi var omforent under dette arbeidet at del 2 skulle tilfalle ledere, sivilt ansatte i straffesakskjeden og påtale.

Vi har vært tydelige på at deler av det beløpet som avsettes må brukes på kompetanseløft for ansatte for å både konkurrere om lønn, og ikke minst nye og spennende oppgaver. Dette vil være et klart mål å jobbe videre med.

Kjære medlemmer og potensielle medlemmer – med deres tillit ser jeg frem til jobben som ligger foran oss. Sammen skal vi gå spennende tider i møte. Jeg har fulladet batteri etter sommerens ferie og ser frem til virkelig å komme i gang. Det samme håper jeg dere er.