Den ansatte, som jobbet på tannlegekontoret, ved siden av studiene hadde ingen skriftlig arbeidsavtale. Hun begynte å jobbe på tannlegekontoret i slutten av desember 2017. Hun ble forespurt om vakter og kunne takke ja eller nei til disse. Hun sa opp sin stilling 8. mai 2018, og det var ikke avtalt noen vakter mellom 8. mai og 18. juni.

Arbeidsgiver mener at Parat-medlemmet var å anse som fast ansatt, og at hun var forpliktet til å jobbe ut juni måned. På den bakgrunn holdt de tilbake opptjent lønn og feriepenger.

Victoria Krefting Rynning, er advokatfullmektig i Parat og har bistått medlemmet i saken. Hun er enig i at medlemmet var fast ansatt.
– Hun er tilkallingsvikar og kan takke ja eller nei til vakter hun får tilbud om arbeidsgiver kan ikke pålegge henne å arbeide vakter de ikke har avtalt sier Rynning.

Arbeidsgiver mente den ansatte hadde påført dem store kostnader da de måtte få inn andre arbeidstakere. Det ville de trekke i lønnskravet.  Kostnadene ble imidlertid ikke dokumentert i forliksrådet. Parat-medlemmet fikk fullt medhold i forliksrådet og arbeidsgiver ble dømt til å utbetale hennes tilgodehavender og saksomkostninger. 

Arbeidsgivers (mangel på) handlinger tillegges stor vekt
I dommen fra forliksrådet heter det blant annet at:
"(…) retten legger stor vekt på at arbeidsgiver ikke har ordnet med den formelle arbeidskontrakt som hadde virket avgjørende inn på herværende rettstvist. I arbeidstvister tillegges arbeidsgivers handlinger, eller fravær av sådanne, større vekt enn arbeidssakers tilsvarende."
–Alle arbeidstakere har krav på en arbeidskontrakt, dette følger av arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for en arbeidsavtale, sier Rynning. 

Nektet å betale alt
Til tross for dommen i forliksrådet betalte ikke arbeidsgiver ut den opptjente lønnen til medlemmet. Parat sendte saken til namsfogden, først da utbetalte arbeidsgiver ut lønnen til medlemmet, men ikke saksomkostningene. Namsfogden tok utlegg i arbeidsgivers konto, slik at kontoen ikke lengre kunne disponeres fritt.
– Det er svært spesielt at arbeidsgiver nekter å utbetale opparbeidet lønn selv etter dom fra forliksrådet: Først da namsfogden kom på banen fikk medlemmet pengene sine. Lønnskravet var uomtvistet mellom partene. Dette er små beløp for arbeidsgiver, men mye penger for medlemmet, sier advokatfullmektig i Parat Victoria Krefting Rynning.