For å få representanter for de ansatte inn i styret kreves det at man har det nødvendige antall ansatte i ryggen. Hvordan man skal gå frem for å få representasjon er nedfelt i forskrift. Det er viktig at dette gjøres på en riktig måte, så er du i tvil kontakt Parat.

Aksjeselskaper (A/S)
I A/S som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at 1 av styrets medlemmer pluss en vara velges av og blant de ansatte. I A/S med flere enn 50 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at 1/3 av styret velges av og blant de ansatte. Dersom styret består av færre medlemmer enn 6, har de ansatte i alle tilfeller krav på 2 av styrets medlemmer velges av dem.

I A/S med flere enn 200 ansatte som ikke har bedriftsforsamling, skal de ansatte velge 1 medlem med vara utover 1/3 av styret. Man kan også velge å kreve to observatører isteden for 1 medlem pluss vara utover 1/3.

Er A/S et en del av et konsern, kan 2/3 av de ansatte i selskapet, eller halvparten av de ansatte i det konsernet A/S et er en del av, kreve at ved opptelling av antall ansatte i forhold til reglen over skal regne alle i konsernet. D.v.s i et selskap som er en del av et konsern med kun 20 ansatte, kan man kreve at representasjonen i styret, skal beregnes på bakgrunn av alle ansatte innen for konsernet. La oss si at det i konsernet er over 200 ansatt, så skal de ansatte i A/S et med 20 ansatte velge 1/3 av styret pluss et medlem med vara i aksjeselskapets styre.

Stiftelser
Reglene for ansattes representasjon i styre er lik de som er i aksjeselskaper.

Selskaper
De samme reglene som for aksjeselskaper og stiftelser gjelder med unntak av reglene om selskaper med mindre enn 50 ansatte. I slike selskaper kalles styret for selskapsmøter.

I selskaper som er med i ett konsern, gjelder samme regel som for A/S som er med i et konsern.

Forskrift om valg av styrerepresentanter
Valg av representanter til styret følger en egen forskrift av 18 des. 1998 nr 1205

I denne forskriften fremgår det når retten til representasjon oppstår, utforming av krav om representasjon, regler om valg og valgbarhet, funksjonstid, vararepresentanter, regler om valg til bedriftsforsamling, regler om bedriftsforsamlingens valg av styrerepresentanter, regler for unntak og tvister i forbindelse med ovennevnte valg.