Les

Hva betyr begrepene?

Avtalefestet pensjon (AFP)
Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning arbeidstakerorganisasjonene har fremforhandlet i tariffoppgjørene. Det er ulike ordninger i offentlig og privat sektor. Mens AFP i offentlig sektor er en ren tidligpensjonsordning, er AFP i privat sektor en ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Arbeidsavklaringspenger fra NAV skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Folketrygd
Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker også utgifter til medisinsk behandling og rehabilitering samt til arbeidsrettede tiltak. Folketrygden finansieres ved medlemsavgift, arbeidsgiveravgift og tilskudd fra staten. Folketrygden administreres av NAV. Ytelser knyttet til helsetjenester er skilt ut og lagt til helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Forvaltningskostnader
Når du jobber i en virksomhet med innskuddspensjon, setter arbeidsgiver pensjonssparebeløpet inn på en pensjonskonto, som deretter plasseres i forskjellige fond. Denne pengeplasseringen har noen forvaltningskostnader. Bedriften betaler for alle kostnader i oppsparingstiden. Under utbetalingen er det den ansatte som betaler forvaltningskostnadene.

Fripolise
Når du slutter i en bedrift med ytelsespensjon, får du med deg den oppsparte pensjonskapitalen i en fripolise.

Hybridpensjon
Jobber du et sted der arbeidsgiver har valgt hybridpensjon, betaler arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen din inn til din pensjon. Pengene er dine, men du får ikke bruke dem før tidligst når du er 62 år. Hybridpensjon har elementer i seg fra både innskuddspensjon og ytelsespensjon – derav navnet hybridpensjon.

Individuell pensjonssparing (IPS)
Flere forsikrings- og finansselskaper tilbyr spareordningen IPS. IPS gir deg rett til utsatt skatt på et beløp tilsvarende det du sparer i ordningen hvert år. Du betaler altså ikke skatt av pengene før du tar dem ut igjen når du blir pensjonist, og pengene settes på en sperret konto fram til det. 

Innskuddspensjon
Jobber du et sted hvor det er innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen til din pensjon. Pengene er dine, men du får ikke bruke dem før tidligst fra du er 62 år. Hvor stor prosentandel av lønnen din pensjonsinnskuddet tilsvarer, kommer an på hvor god pensjonsordningen din arbeidsgiver har valgt å ha. Innskuddssatsene for årlig pensjonsinnskudd varierer fra arbeidssted til arbeidssted. Minimumssatsene er 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G.
De maksimale satsene arbeidsgiver kan avsette til pensjon er 7 prosent av all lønn opptil 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. Det er arbeidsgiver som betaler kostnadene knyttet til pensjonsordningen, så lenge du er ansatt. 

Investeringsvalg
Investeringsvalg betyr at du kan bestemme hvordan dine pensjonspenger skal forvaltes. Her kan du gjerne velge mellom investeringer med høy risiko som gir høyere avkastning, eller lavere risiko som gir lavere avkastning. Avkastningen blir lagt til din pensjonskonto.

IPA – fondspensjon
Tidligere form for individuell pensjonssparing, nå erstattet av IPS

Kommunal landspensjonskasse (KLP)
Norsk gjensidig livsforsikringsselskap dannet i 1949. Hovedvirksomheten er å drive pensjonsforsikring for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter tilknyttet offentlig sektor.

Livsforsikring
Fellesbetegnelse på private kapital- eller renteforsikringer som skal erstatte økonomisk tap som oppstår ved død, uførhet eller som følge av alderdom.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
I privat sektor skal alle bedrifter opprette tjenestepensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og er regulert av en egen lov.

Offentlig tjenestepensjon (OfTP)
Alle offentlig ansatte er omfattet av offentlig tjenestepensjon (OfTP). Offentlig tjenestepensjon blir i hovedsak levert av Statens Pensjonskasse (statsansatte) eller Kommunal Landspensjonskasse (kommuneansatte).

Pensjonsforsikring
Pensjonsforvaltning

Pensjonskapitalbevis
Når du slutter i en bedrift med innskuddspensjon, får du med deg den oppsparte pensjonskapitalen i et pensjonskapitalbevis. 

Personlig/individuell pensjonskonto
Privat pensjonssparing
Slitertillegg
Statens pensjonskasse SPK
Uføreforsikring
Uførepensjon
Uføretrygd
Ytelsespensjon

(Kilder: NAV, SNL, finansportalen.no, smartepenger.no)

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?