Les

Ap og Rødt vil ha omkamp om omstridte pensjonsforslag

Ap løfter sitt gamle krav om pensjon fra første krone inn i pensjonsforhandlingene på Stortinget. Rødt krever fortsatt skjermingen av uføre pensjonister.
Av NTB-Birgitte Iversen Publisert dato 27.01.2021 10:40
De to kravene er lagt på toppen av et omfattende forslag fra Fremskrittspartiet og SV om en rekke endringer i dagens pensjonsordning.

De rødgrønnes forslag om pensjon fra første krone i privat sektor har blitt nedstemt av stortingsflertallet en rekke ganger de siste årene. Pensjonspolitiske talsperson i Ap, Lise Christoffersen, mener det likevel er riktig å ta opp spørsmålet igjen når pensjonssystemet først er på bordet.
– Det er viktig å få det inn i denne runden, fordi det er grunnleggende urettferdig at ansatte i privat sektor ikke har pensjon fra første krone, sier Christoffersen til NTB.

I motsetning til de fleste i offentlig sektor, får flertallet av ansatte i privat sektor ikke opptjent pensjonspoeng før de har tjent minst grunnbeløpet i folketrygden (1G), som er i overkant av 100 000 kroner.

– Uføre kan ikke kompensere
Rødt har samtidig fremmet forslag om å fortsatt gi et skjermingstillegg til uføre pensjonister, som har vært en kompensasjon fordi de ikke klarer å stå lenger i jobb slik levealdersjusteringen, som ble innført i 2011, krever. Regjeringen har fjernet dette tillegget fra i år.
– Rødt aksepterer ikke at alvorlig sykdom, skade eller annen arbeidsuførhet skal straffes økonomisk livet ut. Det er dypt usosialt og straffer den fjerdedelen av befolkningen som blir uføre før de blir alderspensjonister, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er viktig å inkludere de uføre når det nå ligger flere forslag på bordet om å justere urettferdige konsekvenser av pensjonsreformen, sier han.

De rødgrønne partiene støtter begge forslagene. Nå appellerer Moxnes til KrF, som flere ganger før partiet gikk inn i regjering, tok til orde for å beholde skjermingstillegget.

– Feil om uføre skal få mer
KrFs arbeidspolitiske talsperson Torill Selsvold Nyborg svarer at partiet vil avvente pensjonsutvalget før de blir med på eventuelle endringer. Utvalget kommer med sine anbefalinger til neste år.
– Dette er så komplisert at man må se helheten, sier hun.

Hun sier KrF også er bekymret for at forslaget til Rødt kan føre til at uføre vil få mer i pensjon enn de som står i arbeid.

Nyborg peker på at levealdersjusteringene forutsetter at arbeidsføre står lenger i arbeid, men at det foreløpig ikke ser ut som andelen pensjonister som arbeider utover 67 år, øker i særlig grad.
– Dette henger sammen med den såkalte skattefella i offentlig sektor, der ansatte taper tjenestepensjon på å stå lenger i jobb. Men om dette endrer dette seg, og uføre sakker veldig akterut, da må vi ta grep, sier Nyborg.

– Vi følger arbeidslinjen, og da kan det ikke være sånn utføre får mer enn de som er i fullt arbeid, legger hun til.

Frp på glid om pensjon fra første krone
Frp vender også tommelen ned for Rødts forslag:
– Forslaget om at uføre skal få bedre alderspensjon enn yrkesaktive, mener jeg er for dårlig. Jeg er for at pensjonsreglene skal være like for alle, ikke slik forskjellsbehandling, sier Frps fraksjonsleder Erlend Wiborg.

Når det gjelder forslaget om pensjon fra første krone, sier Wiborg at partiet er åpen for å diskutere alt som kan bidra til å bedre pensjonistenes kår.
– Samtidig er det ingen hemmelighet at vi er skeptiske til å påføre bedriftene økte utgifter i den situasjonen de står i nå, sier han.

Arbeids- og sosialkomiteen skal komme med sin innstilling i saken 9. februar.

Fakta
Fremskrittspartiet, SV og Pensjonistforbundet har gått sammen om et nytt pensjonsforlik og invitert de andre partiene til et bredt forlik.

Dette er hovedpunktene i forliket, som ber om midlertidige løsninger i påvente av Pensjonsutvalgets eventuelle forslag til varige endringer. Utvalget skal legge fram sin innstilling i 2022:

* Erstatte dagens ordning der pensjonistene underreguleres med 0,75 prosent sammenlignet med lønnsveksten til arbeidstakere med en modell der pensjonene skal beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønn- og prisvekst, men veksten skal ikke overstige veksten til lønnsmottakerne.

* Opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av medianinntekt, hvor første steg skal gjennomføres i 2020.

* Gjeninnføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene. Pensjonistforbundet/SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister) skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner. Mellomlegget mellom prisvekst og lønnsvekst skal settes av til en pott for omfordeling og prioriteres til å heve minstepensjonistene.

* Pensjonistforbundet skal få plass i Teknisk Beregningsutvalg (TBU) på vegne av pensjonistenes organisasjoner.

* Det skal etableres kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes.

* Stortinget skal få egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold til behandling i vårsesjonen og ikke i høstsesjonen som i dag.

*I tillegg har Ap lagt et forslag om å innføre pensjon fra første krone inn i forhandlingene, og Rødt har foreslått at skjermingstillegg for uføre pensjonister videreføres.

*Forhandlingene mellom de ni partiene på Stortinget har pågått siden før jul. Arbeids- og sosialkomiteen skal levere sin innstilling i saken innen 9. februar.

(©NTB)
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?