Ett av vilkårene for å få sykepenger er at du melder fra til arbeidsgiver første sykefraværsdag. Ifølge folketrygdloven § 8-18 gjelder arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger tidligst fra og med den dagen du gir melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiveren din, med mindre det ikke var mulig for deg å gi en slik melding. Du må melde fra første dag også når du får sykmelding fra lege, som du kanskje først leverer senere.

Det er arbeidsgiver som skal ha meldingen, så du må forsikre deg om at du sier fra til rett person hos arbeidsgiveren din, som ofte vil være nærmeste leder. Men det gjelder ingen formkrav ut over det. Loven stiller altså ikke krav til måten du melder fra på. Det går fram av flere avgjørelser i Ankenemnda.

Når det gjelder retten til sykepenger, er dermed en SMS godt nok, og arbeidsgiver kan ikke innskrenke de rettighetene folketrygdloven gir deg. Det er sagt uttrykkelig i § 1-2 i loven.

Kilde: Compendia