Fra 1.januar 2022 så har Stortinget vedtatt følgende endring i lov om obligatorisk tjenestepensjon:

 • Kravet om pensjon fra første krone og første dag i private tjenestepensjonsordninger trer i kraft.
 • Alle over 13 år får opptjening fra første krone de tjener.
 • 160.000 yngre arbeidstakere, og folk i stillinger under 20 prosent, får nå for første gang tjenestepensjon.
 • Det er fastsatt overgangsordninger som gir bedriftene tid fram til 30. juni med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Lovendringen knyttet til kravet om at det skal innføres pensjon fra første krone er en plikt som pålegges arbeidsgiver. Dette er i utgangspunktet ment å føre til at det gis mer i pensjon enn tidligere. Det er ikke ment å være en kostandsnøytral endring.

Det er imidlertid ikke utenkelig at arbeidsgiver i ulike former tenker at dette er en kostand som de ansatte skal være med på å dekke. For de som i dag har en tjenestepensjon på 2%, så er ikke dette mulig.

For de med pensjon over lovens minstekrav på 2%, kan det imidlertid tenkes at arbeidsgiver vil forsøke at innføringen må føre til at årets lønnsoppgjør reduseres eller ved å redusere pensjonsnivået, under forutsetning av at det er over 2%. Dersom det er over 2% kan det også tenkes at det kan innføres egenandeler.

Parat har i sitt inntektspolitiske dokument fastsatt at vi på generelt grunnlag fraråder våre medlemmer å akseptere noen egenandel.  I utgangspunktet mener vi også at det ikke kan hevdes at denne økningen i pensjon, kan trekkes fra rammen for lønnsoppgjøret. At arbeidstaker skal betale for denne lovendringer med egenandel, eller direkte fradrag i rammen er Parat prinsipielt uenig i. Det vises her til vårt inntektspolitiske dokument. Dette må særlig kunne argumenteres for hvis det av partene lokalt sees hen til rammen for frontfaget. Dette vil ikke være en del av det som inngår i denne rammen.

På den annen side vil økningen i pensjon føre til økte kostnader. Vi har derfor forståelse for at arbeidsgiver ansees det som en del av det økonomiske kostandene ved driften, som vil kunne få konsekvens for den økonomiske situasjonen til bedriften, og at det i så måte må det sees hen til i lønnsoppgjøret, da økonomi er en del av de fire kriterier som skal ligge til grunn for forhandlingene om det lokale lønnsoppgjøret.

Det er imidlertid et mål for Parat at alle våre medlemmer kommer opp til en pensjon på om lag 5%, med pensjon fra første krone. Det er dette vi mener vil sikre en anstendig og god pensjon, se vårt inntektspolitiske dokument.

https://www.parat.com/tariff/oppgjoret--27807

De aller færreste har klausuler i sin arbeidskontrakt som setter grenser for at arbeidsgiver kan foreta endringer i pensjonsnivået. Dersom det ikke er begrensninger i de individuelle arbeidsavtalene, så vil endinger først kunne gjennomføres etter at de er drøftet etter hovedavtalen, og/eller arbeidsmiljøloven.

Men det bør undersøkes om:

 • det finnes tariffavtaler (særavtaler) eller endre avtaler som beskriver hvordan ordningene skal være
 • Her finner du informasjon om innskuddsnivå hos arbeidsgivere som er medlem i MBL (arbeidsgivers organisasjon). Les informasjonbrevet fra MBL her
 • Merk at Presse- og Medioverenskomsten § 22 sier at pensjonsavtaler ikke kan endres eller sies opp før forhandlinger ført, og konsekvensutredninger gjennomført.
  Oppsigelsesfristen er 15 måneder. Ved skriftlig enighet mellom partene kan avtaler endres/sies opp med kortere varsel.(
 • Undersøkes om ansettelsesavtalene sier noe om hvordan ordningen skal være
 • Om pensjonsnivået er brukt som argument i lønnsforhandlinger tidligere

 

Dersom svaret på disse er nei er diskusjonen dere nå har med arbeidsgiver en drøftelse der det blir et spørsmål om dere kan overbevise arbeidsgiver om å ikke senke pensjonsnivået grunnet innføringen av pensjon fra første krone.

Dersom deres innspill ikke blir hørt, kan dere imidlertid kreve at arbeidsgiver gir dere en begrunnelse for hvorfor, jf. Hovedavtalens §9-6.

Saken skal også behandles i styringsgruppen for pensjon, dersom det er flere enn 145 ansatte i ordningen, og det skal gis informasjon til ansatte om endringene, jf. lov om innskuddspensjon §§2-6 og 2-7.

Ta gjerne kontakt på forhandling@parat.com eller liz.ovesen@parat.com hvis noe er uklart, eller dere ønsker ytterligere informasjon.