De to første dagene betaler arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Det følger av endring i lov om lønnsplikt under permittering, og denne endringen kom på plass før påske. Det er verd å merke seg at det her gjelder to hele permitteringsdager, slik at arbeidsgiver betaler lønn i 4 dager dersom man er 50% permittert, i 5 dager dersom man er 40% permittert osv.  For å ha rett på dagpenger må man være minst 40% permittert, men retten til lønn fra arbeidsgiver og lønnskompensasjon etter forskriften gjelder uavhengig av permitteringsgrad. 

 

Statens lønnskompensasjon begynner å løpe etter at arbeidsgiverperioden er over. Det er presisert i forskriften at 18 dager betyr 18 kalenderdager, der det gis ytelse mandag til fredag. Og her gjelder ingen omregning for dem som har lavere permitteringsgrad enn 100%. Alle får lønnskompensasjon i 18 dager.  

 

Vilkåret for å ha rett til lønnskompensasjon, er at man har mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven.   

 

Det er ikke et vilkår for krav på lønnskompensasjon at man fyller vilkårene for dagpenger under permittering, dvs. den ytelsen som kan være aktuell etter de første 20 dagene av permitteringen. Det innebærer bl.a. at det ikke er krav om minsteinntekt før permitteringen, og at også studenter vil ha krav på lønnskompensasjon. 

 

Retten til lønnskompensasjon reduseres dersom man arbeider hos den arbeidsgiveren man er permittert fra, men stønaden reduseres ikke dersom man har lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere. 

Stønaden faller bort dersom man i samme tidsrom mottar sykepenger eller omsorgspenger etter folketrygdloven kapittel 8 eller 9.  

 

Selv om forskriften er klar, må permitterte fortsatt vente en liten stund til før de kan søke ytelsen. NAV anslår at de vil ha en digital søknads- og utbetalingsfunksjon på plass i månedsskiftet april/mai.