– Stengte skoler er i seg selv ikke grunnlag for fritak for arbeidsplikten. Regjeringen har likevel besluttet at skole- og barnehagestengningen vil likestilles med sykdom hos egne barn, og varslet en utvidelse av perioden foreldre kan være hjemme ved barns sykdom etter arbeidsmiljøloven § 12-9 til 20 dager, sier Parat-advokat Vetle W. Rasmussen..  

Utbetales fra arbeidsgiver
– Dette innebærer at arbeidstakere som er hjemme med barna vil motta omsorgspenger etter folketrygdloven. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger, og utbetales normalt fra arbeidsgiver. Arbeidsgiverperioden er redusert slik at arbeidsgiver kun er ansvarlig for å dekke omsorgspenger de første 3 dagene. Normalt forskutterer arbeidsgiver omsorgspenger etter disse tre dagene, men dersom arbeidsgiver ikke forskutterer omsorgspenger, må arbeidstaker søke omsorgspenger fra NAV, sier Parat-advokaten.

Også for selvstendig næringsdrivende
Det innføres også tilsvarende ordninger for selvstendige næringsdrivende, dog slik at NAV utbetaler omsorgspenger fra 4. dag de selvstendige næringsdrivende er hjemme med barn opp til 12 år. 
– Omsorgspengene for selvstendige næringsdrivende tilsvarer dekningen ved sykepenger. Dette utgjør 80 % av sykepengegrunnlaget (inntekt opp til 6 G, 599 148kr). For frilansere utgjør sykepengene 100 % av sykepengegrunnlaget (inntekt opp til 6 G, 599 148 kr). Merk at omsorgspengene for selvstendige næringsdrivende og frilansere ikke er grunnlag for feriepengeopptjening, forklarer Rasmussen.  

Til og med 12 år
Behovet for å være hjemme med egne barn vil avhenge av den enkelte familie og barns behov. Noen har andre som kan avhjelpe, mens barn har ulike grad av selvstendighet.
– Etter arbeidsmiljøloven § 12-9 har derimot foreldre kun rett til å være hjem med syke barn til og med det år barnet fyller 12 år.  Dette fordi barna anses å ha et særlige omsorgsbehov som tilsier at foreldrene skal kunne være hjemme, sier Vetle W. Rasmussen.

Besteforeldre bør ikke passe barn
Statsministeren har vært tydelig på at spesielt utsatte grupper ikke skal passe barna. Det innebærer at mange besteforeldre som ellers ville passet barna bør avstå fra barnepass.