Det gis lønnstillegg som følger:
·      0,44% fra lønnstrinn 19-46
·      0,54% fra lønnstrinn 47-63
·      0,44% fra lønnstrinn 64-101  

Dette gir et resultat på linje med resultatet i frontfaget på 1,7 % (se vedlagte A-lønnstabell).

Av tekstlige endringer er selvfølgelig datoer ol endret i henhold til aktuell tidsperiode. Alle endringer markert med fet skrift.

Videre har det skjedd endringer i:
·      2.5.1 endring/utvidelse i forhold til hvem som omfattes av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig. Nytt punkt c)
·      2.5.3 3 Utvidelse av diskrimineringsgrunnlagene i henhold til likestillings- og diskrimineringslovens § 6
·      2.5.5 3 tillitsvalgte skal årlig orienteres skriftlig om bruken..
·      2.6.3 andre ledd innskjerper organisasjonenes tilgang på relevant og historiske lønnsdata ifm forhandlinger etter 2.5.1
·      2.6.3 femte ledd oppfordrer partene til og enes om prosess ifm 2.5.1 forhandlinger.

Blir ikke partene enige skal man følge pkt 1-9, herunder pkt 5 som sier at partene SKAL utveksle krav og tilbud samtidig om en av partene krever dette.

Fellesbestemmelsene, ingen endring
·      5.1 Boliglån utvidet fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner
·      5.3.1 Medbestemmelse,samarbeidskompetanse og felles opplæring, midlene beholdes (6 mill)
·      5.3.2 Kompetanse, midlene beholdes (25 mill) med noe endret tekst
·      5.4 Omstilling, midlene beholdes (4 mill)
·      5.6 Seniortiltak, liten tekstlig endring, ingen materiell endring
·      Vedlegg, noe tekstlig endring.

Riksmeklerens møtedagbok 
Hovedtariffavtalen i staten fra 1.10.20
Vedlegg 1 - A-lønnstabell pr 1.10.20
Vedlegg 2 - Forhandlingssteder i staten
Vedlegg 3 - Intensjonserklæring om omstilling under trygghet
Vedlegg 4 - Pensjonsgivende variable tillegg iverksatt 01.08.93
Vedlegg 5 - Pensjonsgivende variable tillegg for opptjening fra 2020