Fjorårets fagmilitære råd var tydelig på at personell og cyber var to viktige innsatsfaktorer som burde styrkes uavhengig av hvilket strukturalternativ (A-D) politisk ledelse ville lande på. Svendsen-utvalget leverte før sommeren sin rapport om hvordan Forsvaret kan styrke rekruttering og kompetanse gjennom samarbeid med sivil sektor, og hvordan samarbeidet kan styrkes innenfor totalforsvarsrammen.

Nytt forslag til langtidsplan legges frem 16. oktober. UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet har i den anledning sammenfattet en rapport som gir oversikt over personellsituasjonen i Forsvaret, som inkluderer det sikkerhetspolitiske bakteppet, den nasjonale konteksten og behovsbildet. Hva er de ulike utfordringene og mulighetene knyttet til organisering, rekruttering, ståtid og kontakt mellom folk og forsvar i en totalforsvarskontekst? Rapporten baserer seg på åpne kilder, samt intervjuer og samtaler med deler av Forsvarstaben, ulike driftsenheter og fagorganiserte på militær og sivil side. Rapporten er ikke uttømmende, men gir forhåpentligvis et godt situasjonsbilde og kommer med noen forslag til anbefalinger og løsninger for å redusere noen av sårbarhetene for både Forsvaret, og samfunnet forøvrig i tiden som kommer.