Ifm med lønnsoppgjøret har pensjonssjonsopptjening på variable tillegg vært svært sentralt, men Forsvaret har ønsket å gjennomføre dette i en egen prosess. Vi har stilt oss spørsmålet om Forsvaret ønsker en anstendig pensjonsordning for de ansatte?

BFO, NOF, Parat forsvar og Unio v Forskerforbundet har ikke kommet til enighet med Forsvaret i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret endte i brudd 14. mai 2019.

Hovedspørsmålet knytter seg til en avtale om pensjonsgivende variable tillegg. Forsvaret ønsker ikke noen dialog om saken og har avvist alle initiativ som kunne fått prosessen inn på et riktig spor.

De ansatte i Forsvaret ender opp som pensjonstapere i Staten hvis ikke forutsigbare og faste variable tillegg blir pensjonsgivende. Dette passer dårlig inn i en tid der Forsvarets hovedfokus er å rekruttere og beholde personell. 

Saken er sendt til Statens lønnsutvalg (SLU), og det er ikke ventet en avklaring i SLU før tidligst i slutten av oktober.

Organisasjonene som er en del av stevningen til SLU har i hele prosessen signalisert vilje til å fortsette arbeidet med å finne en løsning på hovedspørsmålet knyttet til pensjonsgivende variable tillegg.

Så langt har Forsvaret avvist en videre dialog.

Dette er sterkt beklagelig og kan bidra til at stadig flere vurderer å avslutte sitt arbeidsforhold i Forsvaret.