Hovedtariffavtalen i staten 2022-2024
Hovedavtalen i staten
Ny hovedavtale i staten fra 2023


Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale Forsvaret
Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale Forsvarsbygg

ATF - Arbeidstidsavtale for Forsvaret

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021
Administrative bestemmelser til særavtale for internasjonale operasjoner 2020-2021
Satser for utenlandstillegg til særavtale for internasjonale operasjoner pr 1. juli 2019

Nato-avtalen fra 2021
Nye satser for utenlands- og barnetillegg pr 1. juli 2022

Bestemmelse for lufttransporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002)

Forsvarets personellhåndbok (FPH) del A – Personellpolitikk

FPH del B – Militært tilsatte
FPH del E – internasjonale operasjoner
FPH del F – Fellesbestemmelser
FPH del G – omstilling
Bestemmelser for militære 2. års lærlinger
Kompenasjonsavtalen i Forsvaret fra 1 august 2022
Iverksettingskriv til kompensasjonsavtalen fra 1 august 2022
Bonusordning


Omstilling
Parat forsvar registerer stadig flere spørsmål ifm omstilling. For at du lettere skal finne svar på dine spørsmål, har vi laget en side med relevante dokumenter ved omstilling.

Statens Personellhåndbok - Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten.
Statens side for omstilling i staten

Ved drøfting av stillingsbeskrivelser er Parat forsvar opptatt at det kun skal være militære stillinger der det kreves militær kompetanse. Parat forsvar støtter opp under at den skarpe enden skal styrkes, men den styrkes ikke ved å få flere militært ansatt inn i stillinger av administrativ art.

Alle de vedlagte dokumentene er relevante i forhold til omstilling. 4 av dokumentene går på grunnlaget for om stillinger skal være sivile eller militære. Dokumentene det gjelder er:

- Retningslinjer for personellforvaltning i forsvarssektoren
- St m 14 (2012-2013) Kompetanse for en ny tid.
- Utdrag fra meld 14 Kompetanse for en ny tid.  
- Håndbok for strukturforvaltning i Forsvaret.

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser i staten
Håndbok for strukturforvaltning i Forsvaret
Omstillingsavtale HR-transformasjon
Retningslinjer for personellforvaltning i forsvarssektoren
St m 14 (2012-2013) Kompetanse for en ny tid
Temahefte om omstilling for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere 
Utdrag fra Meld 14 Kompetanse for en ny tid
Veiledning for omstilling sivile

Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 

Arbeidsmiljøloven
Statsansatteloven
SPH – Statens personalhåndbok