Omstilling
Parat forsvar registerer stadig flere spørsmål ifm omstilling. For at du lettere skal finne svar på dine spørsmål, har vi laget en side med relevante dokumenter ved omstilling.

Statens Personellhåndbok - Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten.
Statens side for omstilling i staten
Retningslinjer for omstilling i staten

Ved drøfting av stillingsbeskrivelser er Parat forsvar opptatt at det kun skal være militære stillinger der det kreves militær kompetanse. Parat forsvar støtter opp under at den skarpe enden skal styrkes, men den styrkes ikke ved å få flere militært ansatt inn i stillinger av administrativ art.

Alle de vedlagte dokumentene er relevante i forhold til omstilling. 4 av dokumentene går på grunnlaget for om stillinger skal være sivile eller militære. Dokumentene det gjelder er:

- Retningslinjer for personellforvaltning i forsvarssektoren
- St m 14 (2012-2013) Kompetanse for en ny tid.
- Utdrag fra meld 14 Kompetanse for en ny tid.  
- Håndbok for strukturforvaltning i Forsvaret.

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser i staten
Håndbok for strukturforvaltning i Forsvaret
Omstillingsavtale HR-transformasjon
Retningslinjer for personellforvaltning i forsvarssektoren
St m 14 (2012-2013) Kompetanse for en ny tid
Temahefte om omstilling for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere 
Utdrag fra Meld 14 Kompetanse for en ny tid
Veiledning for omstilling sivile

Instruks for personellforvaltningen i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 

Arbeidsmiljøloven
Statsansatteloven
SPH – Statens personalhåndbok