Når det gjelder pensjonsgivende variable tillegg uttaler Statens lønnsutvalg følgende i sin kjennelse, utover sin vurdering om ikke å ha myndighet til å vurdere en konkret slutning;

«Spørsmålet om variable tillegg er pensjonsgivende eller ikke, må finne sin løsning lokalt i samsvar med HTA vedlegg 5.»

I lys av SLU sin uttalelse vil partene nå hver for seg  bruke noe tid før denne saken fortsetter, og igjen blir gjenstand for en videre prosess mellom arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret som arbeidsgiver. 

Høsten 2019 ble det gjennomført ett møte mellom partene. I det møtet presenterte Forsvarsstaben en liste over de ulike tilleggene i ATF og om de ble sett på som pensjonsgivende, ikke pensjonsgivende eller tvilstilfeller. Som parter har vi felles interesse i få landet dette så raskt som mulig. Vi mener at vi kan ta utgangspunkt i det Forsvarsstaben presenterte høsten 2019, og ut fra det  forventer vi at hoveddelen av tilleggene i ATF blir pensjonsgivende kommenterer Johan Hovde. 

Kjennelsen fra SLU betyr at lokal lønn 2019 nå er ferdigbehandlet og så snart vi som parter får gjennomført nødvendige beregninger vil oppgjøret kunne utbetales med virkning fra 1. juli 2019.  Alle vil få et generelt tillegg. Størrelsen på tillegget vil vi komme tilbake til i detalj når beregningene er gjennomført.
Dette er en god løsning som vil gi alle medlemmer en uttelling i oppgjøret 2019, i tillegg til en god virkning på oppsatt pensjon pr 31.12.2019.  Medlemmer som i perioden har gått av med pensjon vil bli ivaretatt på lik linje med tjenestegjørende medlemmer.

Løsningen innebærer at det ikke vil bli lokale forhandlinger for 2019 ved DIF. "Vi ønsker hovedsakelig å delegere oppgjørene til den enkelte DIF i Forsvaret, da våre HTV-er vet hvor skoen trykker. Dette oppgjøret har tatt utrolig lang tid, og med den situasjon som vi har med Corona, mener vi at en sentral fordeling av potten er det mest fornuftige for dette oppgjøret", sier Johan Hovde.

Arbeidstakerorganisasjonenes vurdering her var at det nå har gått lang tid og smittesituasjonen (også ved militære avdelinger) med omfattende nedstengning av samfunnet tilsier at det vil være hensiktsmessig med minst mulig møteaktivitet. Lønnsmessige skjevheter ute ved avdelingene må derfor vurderes løst ved hjelp av andre virkemidler i Hovedtariffavtalen i den kommende perioden. Lokal lønn 2019 har virkningstidspunkt 1. juli 2019. Vi forutsetter nå at arbeidsgiver gjør det de kan for å få til en utbetaling i desember med tilbakevirkende kraft fra virkningstidspunktet.

Når det gjelder sikringslønn vurderer statens lønnsutvalg å ikke inneha nødvendig myndighet til å gi en konkret slutning. Dette spørsmålet vil ATO forfølge videre i en egen prosess, blant annet i videre dialog med hovedsammenslutningene.  

Om resirkulerte midler merker ATO seg at statens lønnsutvalg bemerker følgende; 

«at arbeidsgiver opplyste at det vil bli funnet en løsning på dette spørsmålet».

Dette vil vi dermed også følge opp videre med nødvendige krav om videre prosess. 

Arbeidstakerorganisasjonene (ATO) er godt fornøyd med å ha kommet til en god løsning i flere av de omtvistede sakene. SLU har i denne sammenheng bidratt med god og nødvendig kompetanse. At noen av de omtvistede sakene ikke har medført en konkret slutning, og dermed vurdert til å være utenfor SLU sin myndighet, gir nå muligheter for en videre oppfølging utenfor de lokale lønnsforhandlingene. 

ATO takker alle medlemmer for utvist tålmodighet i den tiden det har tatt for å komme til en endelig avklaring av det lokale lønnsoppgjøret for 2019. 

Fakta/ Bakgrun:
Det var i 2019 avsatt 1,24% til lokale forhandlinger.  For forsvaret utgjør dette ca 105 millioner kroner.  Foruten å bli enig om økonomien var det viktigste kravet at forutsigbare tillegg, som ATF, skal være pensjonsgivende inntekt også for Forsvarets ansatte. Andre uenighetspunkter var sikringslønn ved søknad på stillinger på samme gradsnivå samt beregning av resirkulerte midler.

Det var Befalets Fellesorganisasjon, Norges offisers- og spesialistforbund, Parat forsvar og Forskerforbundet som i mai 2020 sendte stevning til Statens lønnsutvalg. Da hadde partene i Forsvaret forhandlet siden september 2019. Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg vil ha virkning for alt personell som er på vår Hovedtariffavtale.

Kjennelse fra statens lønnsutvalg