IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten øke sysselsettingen.

Hovedmålet med denne avtaleperioden er å redusere sykefraværet med ti prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2018, samt å redusere frafallet fra arbeidslivet. De mest sentrale tiltakene for å oppnå dette målet er:

- En ny arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap og kompetanseverktøy for virksomheter

- Utvikling av bransjeprogrammer for å prøve ut målrettede tiltak innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange eller hyppige sykefravær

Et nytt tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange eller hyppige sykefravær

Godt partssamarbeid er nøkkelen
Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet, skriver regjeringen på sine nettsider. Derfor arbeider regjeringen, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner sammen for å komme frem til målsettinger som bidrar til et bedre og mer inkluderende arbeidsliv. 

YS deltar aktivt i dette samarbeidet, og har vært en del av IA-arbeidets sentrale forhandlinger siden 2001. Hege Herø, spesialrådgiver i YS, mener IA-avtalen har en viktig nøkkelrolle for både samfunnets og arbeidslivets beste.

– Trepartssamarbeidet generelt og IA-avtalen spesielt er viktige virkemidler for å bruke og utvikle ressursene på nasjonalt nivå. Samtidig må satsing på det lokale partssamarbeidet i virksomhetene være grunnmuren i alt vi gjør. YS vil at alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som gagner den enkelte, virksomheten og samfunnet, sier hun.

Nye bransjeprogram
Da den nye IA-avtalen ble signert var det enighet om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har spesielt potensiale for å redusere sykefravær og frafall. Det har nå blitt klart at av de totalt syv bransjeprogrammene, kommer YS-forbundene til å delta i disse fem:

Sykehus

Sykehjem

Barnehager

Leverandør-industrien til olje og gassnæringen

Rutebuss og persontransport

IA-ansvarlig i Parat, Unn Kristin Johnsen, er enig i at det lokale partssamarbeidet er viktig, også i bransjeprogrammene. Hun mener de tillitsvalgte har en sentral rolle når det gjelder å fremme og nå målet om lavere sykefravær.

– Selv om det er ledelsen som må ta tak i de individuelle tilfellene, er det viktig at de tillitsvalgte og verneombudene jobber sammen med arbeidsgiver om å prøve å nå det overordnede målet, sier hun.

Vil utarbeide ny handlingsplan
IA-avtalens suksess skal vurderes i lys av partenes konkrete innsats, aktiviteter og resultater. Det skal utvikles indikatorer som gir informasjon om aktiviteter og leveranser hos alle partene i samarbeidet.

YS' IA-forum vil derfor utarbeide et forslag til en samlet handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen i YS-fellesskapet. Handlingsplanen skal behandles av hovedstyret i YS i september og desember 2019, og vil gjelde for årene 2020-2022.

YS' IA-forum arbeider også med utvikling av en sjekkliste for lokalt IA-samarbeid i virksomhetene. Målgruppene er YS-forbundenes lokale tillitsvalgte, og sjekklisten vil bli gjort tilgjengelig for YS-forbundene i slutten av august.