Dette gjelder blant annet øving, fartøytjeneste og vakt- tillegg. Ved enkelte avdelinger er belastningen høy og tilleggene utgjør en vesentlig del av inntekten. At disse tilleggene blir rapportert som pensjonsgivende inntekt har stor betydning for pensjonsnivået til den enkelte i det nye pensjonssystemet. 

Pensjonskravet vil medføre noe økte kostnader for Forsvaret, men er helt nødvendig for at militært personell skal ha samme vilkår som øvrige statstilsatte, og for at Forsvaret skal kunne beholde og rekruttere kritisk kompetanse.

Som følge av bruddet i de lokale lønnsforhandlingene i 2019 ble saken behandlet i Statens lønnsutvalg (SLU) 9. november 2020, uten at det kom til endelig løsning.
SLU fastslår imidlertid at Forsvaret har de nødvendige fullmakter til å finne en løsning med organisasjonene.     

Partenes enighet om vedlegg 5 i Hovedtariffavtalen.
Partene i Staten er enige om forståelsen av vedlegg 5 i hovedtariffavtalen om at alle variable, forutsigbare og regelmessige tillegg som er vederlag for arbeid i ordinær stilling, er pensjonsgivende. Organisasjonene registrerer at Forsvaret fortsatt ikke har startet innrapportering av ATF tillegg som pensjonsgivende.     

Forsvarets ståsted.
Forsvaret har frem til nå vært enige med organisasjonene i at ATF i all hovedsak er pensjonsgivende. Dette bekreftes av Forsvarsstaben i flere skriv som Forsvaret har fått innsyn i. Det er på det rene at Forsvarsdepartementet har blandet seg inn i partsforholdet i Forsvaret og dermed, etter vårt syn, brutt med de generelle spillereglene i arbeidslivet om partsforhold og fullmakter. KMD ved Personaldirektøren i staten bekrefter også at Forsvaret har de nødvendige fullmakter til å avklare -og bli enige med organisasjonene, og dermed iverksette innrapportering av ATF tillegg som pensjonsgivende.

Vårt krav og absolutte ståsted
Organisasjonenes påstand og krav er at ATF i all hovedsak er å anse som forutsigbare og regelmessige tillegg som vederlag for arbeid i ordinær stilling, og dermed pensjonsgivende variable tillegg etter vedlegg 5 i hovedtariffavtalen.

Videre fremdrift
Organisasjonene på vår hovedtariffavtale står samlet om videre tiltak og prosess. Det jobbes med flere alternativer for videre fremdrift.
I dette ligger også en juridisk prosess, som etter vårt syn vil bli en trist affære, uavhengig av resultat. Vi håper at Forsvaret tar de rette grepene for å finne en løsning, da en rettslig prosess vil bidra til et dårlig omdømme for Forsvaret som arbeidsgiver og kan gi negative ringvirkninger i mange år fremover.