AFP er arbeidstakers mulighet for tidlig pensjon

Hovedregelen for å kunne gå av med AFP er at du har vært ansatt i syv av de siste ni årene i perioden mellom 53 og 62 år.

Søker du AFP mellom 62 og 65 år er det NAV som regner ut pensjonen, men søker du om AFP fra 65 år er det SPK som regner ut pensjonen.

Det er innført ny AFP ordning for de som er født i 1963 eller senere, noe som betyr at de som er født i 1962 eller tidligere er på gammel ordning.

"Når du blir 67 år, blir din AFP automatisk regnet om til en ordinær alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. I tillegg må du søke om å ta ut alderspensjon fra folketrygden, dette skjer ikke automatisk", se NAV.

Parat forsvar: "Vi må utnytte den ressursen våre seniorer er"

Parat forsvar mener at Forsvarssektoren ikke er flinke nok til å motivere og tilrettelegge for at seniorene står lenger. Johan Hovde skulle ønske at arbeidsgiver gjorde mer for å ivareta seniorene i Forsvarssektoren. Parat forsvar støtter opp under arbeidslinja, men samtidig ser vi at AFP kan være en god løsning når det er behov for å redusere arbeidstiden eller gå av tidlig. For å legge forholdene enda bedre til rette for våre seniorer i Forsvaret har Parat forsvar krevde at de over 62 år får ytterligere 3 dager fri i året. Dette kravet handler om å utnytte de mulighetene som ligger i dagens hovedtariffavtale, og kan forhåpentligvis bidra til at seniorene står lenger, sier Hovde.  

Sitat fra medlemmer:

"Arbeidsgiver presset meg til å ta AFP"

"Arbeidsgiver vil ikke innvilge min søknad om AFP"

Parat forsvar anbefaler deg å se sette deg godt inn i hvilke muligheter og rettigheter du har, og send oss gjerne en e-post om hvordan arbeidsgiver tilrettelegger for seniorene på din arbeidsplass.

Har du spørsmål om AFP eller trenger råd ift. AFP, så kontakt Andreas Moen i Parat. 

Nyttige lenker:

AFP og slitertillegg

 Hvordan unngå AFP-fella

AFP i offentlig sektor - SPK

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Avtalefestet pensjon (AFP) – Statens personalhåndbok

Avtalefestet pensjon (AFP) 4.2 – Hovedtariffavtalen i staten