Leder i Parat Forsvar, Johan Hovde, var til stede på Akershus festning da statssekretær Tone Skogen presenterte budsjettforslaget for arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret.
– Budsjettforslaget innebærer at regjeringen å mange måter holder fast på den retningen som langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp, sier Hovde til Parat24.

Bedre rustet
I følge en pressemelding fra regjeringen står Norge i dag bedre rustet til å ta vare på vår trygghet enn tidligere. Forsvaret har et høyere aktivitetsnivå enn på mange år. Men, i følge regjeringen står Forsvaret samtidig overfor store utfordringer i 2021.
– Det er krevende at flere ting skal gjøres samtidig. Vi har økt krav til reaksjonsevne, til beredskap og evne til å holde ut. Samtidig fortsetter moderniseringen av infrastrukturen, vi skal fase ut gammelt materiell og fase inn nytt. Siden 2017 har satsinga på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger, inkludert å hente inn etterslep, gitt bedring for de operative styrkene. Reservedeler og beredskapsbeholdninger definerer vi som forsyningsberedskap, og det tar tid å bygge opp, og arbeidet fortsetter med økt styrke i 2021. Vi fyller opp beredskapslagra med materiell og reservedeler slik at vi kan innfri operative krav og klartider, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 
Vil ha raskere personellopptrapping
Johan 
Hovde mener budsjettforslaget innebærer en sakte men sikker opptrapping og styrkning på personell- og materiellsiden.
– Jeg skulle gjerne sett en raskere personellopptrapping enn det som er foreslått. Regjeringen setter av 79 millioner til personellsiden. Dette utgjør 57 nye stillinger og omlag 50 flere vernepliktige. Det er en start, men for lite, sier Johan Hovde.

Parat forsvar tar ansvar
Vi har alle et stort ansvar for å få mest mulig  effekt ut av pengene. Vi fra Parat forsvar og våre medlemmer skal skjøtte disse midlene på best mulig vis, lover Hovde.
– Det er fortsatt slik at personell er den viktigste ressurs. Budsjettet tar for liten grad tak i dette, sier leder i Parat forsvar Johan Hovde.

Betydelig økning i årene som kommer
Regjeringen lover betydelige økninger i budsjettene til Forvaret i årene som kommer.
– Bedre forsyningsberedskap er høyt prioritert hos forsvarssjefen, sier forsvarsministeren.

Både inneværende langtidsplan og regjeringas forslag til ny langtidsplan legger opp til betydelige økning i budsjettene i årene fremover. Dette vil bedre beredskapen og den operative evnen til Forsvaret, noe som er avgjørende for å møte den endrede og skjerpende tryggingspolitiske situasjonen.

Kort om budsjettet:
Noen av forslagene i budsjettet er å:
styrke forsyningsberedskapen med omlag en halv milliard kroner. Det er i hovedsak Hæren som blir prioritert i 2021 – med ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksmateriell.
investere omlag 220 millioner kroner i bygg for kavaleribataljonen på Porsangmoen og jegerkompaniet på Høybuktmoen i Troms og Finnmark.
investere omlag 1,3 milliarder kroner i Evenes flystasjon i Nordland.
investere omlag en milliard kroner til Ørlandet flystasjon i Trøndelag.
investere omlag 350 millioner kroner til Haakonsvern i Vestland.
øke investeringen i nye maritime patruljefly, sjømålsmissil og landbasert transportstøtte med til sammen 1,4 milliarder kroner.
finansiere nye kampfly med baseløsning med sju milliarder kroner.
nytte en milliard kroner til Norges innsats i internasjonale operasjoner.
ha et høyt aktivitetsnivå i Forsvaret og bygge opp avdelingene i Finnmark landforsvar