Les

YS med krav til neste års statsbudsjett

YS' hovedstyre og leder Erik Kollerud med omfattende krav til regjeringens budsjett for 2021 Foto: Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon
YS' hovedstyre mener vi trenger et storstilt omstillings- og kompetanseløft blant arbeidstakerne.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 09.09.2020 12:25 redigert 09.09.2020 12:44

Nå krever de at regjeringen tar høyde for et storstilt omstillings- og kompetanseløft blant arbeidstakere i neste års statsbudsjett.
YS' hovedstyre behandlet organisasjonens innspill til statsbudsjettet for 2021 mandag. YS mener det ikke er nok å sette inn virkemidler for å opprettholde ansettelser og aktiviteter gjennom koronakrisen. Det må etter YS' mening mobiliseres for storstilt omstillings- og kompetanseløft blant norske arbeidstakere.  

Ingen skal gå ut på dato 
I sitt innspill til regjeringen skriver YS blant annet at den raske teknologiske utviklingen innebærer at mange jobber forsvinner, og at andre i betydelig grad endrer innhold og oppgaver.  YS mener at ambisjonene fra kompetansereformen “Lære hele livet”, om at ingen skal gå ut på dato, må realiseres. For, som YS skriver:
"Vi vet ikke hva som venter oss om noen måneder eller år, men vi vet at vi fortsatt vil trenge kunnskap og kompetanse fremover om Norge fortsatt skal hevde seg som en produktiv og innovativ økonomi".

I tillegg til satsing på kompetanse er YS opptatt av at kommuneøkonomien styrkes, og at det må fremmes beredskap i bred forstand. Erfaringene fra koronapandemien viser at det er viktig med beredskap og trening og opplæring i krisesituasjoner.
YS mener også at spesialisthelsetjenestens etterslep må tettes, etter at mange behandlinger ble utsatt som følge av koronapandemien.

Satsing på digitalisering og utvikling
YS mener vi trenger en partsforankret satsning på digitalisering og utvikling i det offentlige tjenesteapparatet. Også neste år vil vi ha behov for en offentlig sektor som er i stand til å støtte opp om et turbulent næringsliv, effektuere et stadig skiftende behov for statlige støtteordninger og levere tjenesteyting av høyeste kvalitet.

Gode inntektsikringsordninger og flere ressurser til NAV
Ledigheten i landet forventes å være høy i lang tid. Nye konkurser og nedbemanninger vil føre til et høyt tilsig a ledige i tiden som kommer. Det krever inntektssikringsordninger som er gode nok til at kjøpekraften i økonomien opprettholdes. Det krever også et apparat som har ressurser nok til å forvalte disse ordningene, til å gi tilstrekkelig oppfølging til arbeidsledige, uten at det generelle arbeidet for inkludering nedprioriteres. Dette vil forhindre ledigheten i å bite seg fast, og bidra til å motvirke frafall fra arbeidslivet. NAV står etter YS' mening i en helt spesiell situasjon. Selv med bistand fra andre etater, har de ikke mulighet til å overholde de forpliktelsene de har overfor samfunnet.

YS mener det må bevilges ytterligere budsjettmidler som kan gi grunnlag for flere stillinger til etaten. I tillegg må bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak i NAV må økes kraftig, og NAV må få nok ressurser til at de kan drive tettere oppfølging av sine brukergrupper slik sysselsettingsutvalget tidligere har foreslått. Koronakrisen har forsterket behovet for tiltak som hindrer utstøting, og fremmer inkludering i arbeidslivet.

YS krever også en redningspakke til luftfartsbransjen.

Les YS' innspill til statsbudsjettet for 2021

 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo