Les

Trafikkbetjenter er offentlige tjenestepersoner

Hovedtilllitsvalgt Morten Dahl i Oslo kommune, Bymiljøetaten, er fornøyd med at Høyesterett har slått fats at trafikkbetjenter er offentlige tjenestepersoner Foto: privat
Høyesterett har slått fast at trafikkbetjenter er å anse som offentlige tjenestepersoner når de utfører sitt arbeid. En viktig dom, sier Parats tillitsvalgt Morten Dahl i Bymiljøetaten.
Av Lill Jacqueline Fischer 08.09.2020 10:27

Dahl forteller at det helt konkret dreier seg om straffelovens § 155 Vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson også gjelder for trafikkbetjenter.

I den gamle straffeloven ble trafikkbetjenter nevnt i lovteksten og definert som offentlig tjenestemann. I den nye straffeloven er ikke trafikkbetjenter nevnt. Høyesterett har nå slått fast at det at de ikke lenger er nevnt spesifikt, ikke har betydning.
Trafikkbetjenter er å anse som offentlige tjenestepersoner når de utfører sitt arbeid.

Det var i januar i fjor en trafikkbetjent ble hindret i å ilegge et piggdekkgebyr, og statsadvokatene i Oslo tok ut tiltale mot bileieren. Vedkommende hindret trafikkbetjenten i å lukke døren og dyttet og eller grep fatt i han for å få han til å overlevere den elektroniske "gebyrblokka".

Din tiltalte ble frikjent i tingretten, men lagmannsretten opphevet dommen. Etter Høyesteretts behandling blir saken tatt opp til ny behandling i tingretten.

Viktig avklaring
Parats hovedtillitsvalgt for bymiljøetaten i Oslo er fornøyd med dommen og mener dette er en viktig avklaring.
– Dette har vi ventet på. Det har vært flere saker tidligere i lavere rettsinstanser hvor tiltalte har blitt frikjent. I sakene fremover vil denne dommen ha stor betydning. Dommen sender et signal om at det er alvorlig å hindre en trafikkbetjent i å utføre sitt lovlige arbeid, sier Morten Dahl.

 

 

 

 

Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo