Les

Tariffinformasjon NHO-området

Meklingsløsning i NHO-området. Klokken 15.00 søndag ettermiddag, etter 15 timers mekling på overtid ble forhandlingsutvalget i YS og NHO enige om en løsning på årets samordnede oppgjør. Dermed er partene enige om hvordan innholdet i de 60 avtalene YS har i NHO-området skal se ut de neste to årene. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 08.04.2018 16:55 redigert 09.04.2018 15:02
Hovedpunkter i hva vi har blitt enige om

Ny og bedre AFP-ordning
* Det er enighet om en ny og bedre AFP-modell. Den nye modellen, og overgangsordninger, skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019

* Den nye modellen skal være bærekraftig for framtiden, samtidig som full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå 

* Det er enighet om endringer i regelverket som vil gjøre at langt færre uforskyldte vil miste retten til AFP pga. sykdom og nedbemanning. Det er også enighet om et eget seniortillegg (slitertillegg) til de som går av tidlig

En viktig forskjell fra dagens ordning er at alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening. Yngre arbeidstakere vil dermed få større motivasjon for å organisere seg og kreve tariffavtale

Det skal i løpet av 2018 også utredes hvordan kvalifikasjonskravene på lengre sikt kan fjernes, slik at AFP kan blir en ren opptjeningsordning

Tjenestepensjon
Vi fikk ikke gjennomslag for våre krav på dette området. Det betyr at det må jobbes politisk for å få hevet minsteinnskuddet på to prosent i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen. Det må også jobbes videre for å få gjennomslag for kravet om pensjonsopptjening fra første krone.

Lønnstillegg til alle
* Det gis et generelt tillegg på 1 krone per time 

* De fleste har fått ytterligere et generelt tillegg på kr 0,30 per time gjennom de forbundsvise tilpasningsforhandlingene (se nedenfor), dvs. totalt kr 1,30 per time

* For arbeidstakere omfattet av tariffavtaler med et gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, gis ytterligere kroner 2,50 i lavlønnstillegg til arbeidstakere omfattet av overenskomster. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.) 

Dette omfatter følgende av Parat sine avtaler
* Riksavtalen (hotell- og restaurantbransjen)
* Vekteroverenskomsten
* Renholdsoverenskomsten
* Kabinavtalen SAS

* Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2018

Merk: Lavlønnstillegget gis ikke til medlemmer på overenskomster hvor gjennomsnittslønnen for de som er omfattet disse ligger over gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 

* Avtaler som normalt bare har lokal lønnsdannelse (Funksjonæravtalen og Forsknings-overenskomsten) er også omfattet av det generelle tillegget på 0,30 kr per time. For disse avtalene og alle andre avtaler som har bestemmelser om lokal lønnsdannelse skal det gjennomføre lokale forhandlinger iht. de respektive avtalebestemmelsene. 

* Den økonomiske rammen for oppgjøret, inkludert overheng på 1,1 prosent, forventet glidning på 1 prosent (lokale tillegg og lønnsendringer som følge av stillingsendringer), garantireguleringer (som noen avtaler har) og sentrale tillegg utgjør ca. 2,8 prosent. 

Matpenger
Matpengesatsen har øket med kr 4,00 til kr 86,50.

Forbundsvise tilpasningsforhandlinger
I forkant av meklingen har Parat ført tilpasningsforhandlinger for i alt 34 overenskomster. Den økonomiske rammen for disse forhandlingen var kr 0,30 per time (kr 585 per år). 

Resultatet fra disse forhandlingene inngår som en del av oppgjøret, men er til en viss grad forskjellig fra avtale til avtale. På de fleste avtaleområdene er 30-øringen gitt som et generelt tillegg

For å unngå forvirring vil det enkelte medlem bare motta resultatet på den avtalen de er omfattet av. Det skjer i forbindelse med uravstemningen, se nedenfor.

Reise-, kost og losji – Industrioverenskomsten 
Det blir sendt ut egen tariffinformasjon når det gjelder det separate meklingsresultatet på dette punktet. 

Uravstemning
Resultatet fra de sentrale forhandlingene og fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene vil bli sendt ut på uravstemning blant de medlemmene som er omfattet av oppgjøret. På denne måten får dere sagt deres mening om resultatet.

Det vil bli sendt ut et eget dokument i forbindelse med uravstemningen, med informasjon om hvordan denne skal gjennomføres. Fristen er satt til 24. april 2018.

Resultatet av uravstemningen avgjøres ved simpelt flertall og skal fremlegges for behandling i styret i YS Privat den 25. april. 

Dersom det er avgitt mindre enn 2/3 stemmer av totalt utsendte henvendelser er uravstemningen rådgivende for styret. 

Dersom det er avgitt mer enn 2/3 stemmer av totalt utsendte henvendelser er uravstemningen bindende for styret.

Takk
Parat vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle våre medlemmer og tillitsvalgte i NHO-området for tålmodighet og støtte. Uten dere hadde ikke dette resultatet vært mulig.

En spesiell takk til de som ble berørt av plassfratredelsen, for positiv innstilling, og for at dere var villige til å ta en kamp for felleskapet. 

Spørsmål og kontakt
Spørsmål knyttet til oppgjøret, resultatet og uravstemningen kan rettes til forhandlingsavdelingen på telefon 21 01 36 00 eller e-post forhandling@parat.com 

Eventuelt kan dere kontakte våre regionskontor, se www.parat.com for kontaktinformasjon.

Turid Svendsen turid.svendsen@parat.com Mobil: 913 08 745
Kjell Morten Aune kma@parat.com Mobil: 977 85 814 
Vegard Einan vegard.einan@parat.com Mobil: 909 54 709  

Se vedlagt Riksmeklerens meklingsprotokollVåre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo