Les

Styrker håndhevelse av regler om innleie

Parats leder Unn Kristin Olsen mener styrking av håndhevelsen av regler om innleie av arbeidskraft er et riktig skritt på veien. Foto: Vetle Daler/Parat
Stortinget vil gi Arbeidstilsynets mulighet til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere er oppfylt. Paratlederen mener det er et skritt i riktig retning.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 03.06.2020 16:00 redigert 05.06.2020 9:29

Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet får tilsvarende myndighet innenfor sine områder.

Økningen av bruken av innleide arbeidstakere over tid, sammenholdt med at det kan foreligge brudd som ikke følges opp fra arbeidstakers side gjør at det etter arbeids- og sosialdepartementets mening er behov for å styrke håndhevingen av innleiebestemmelsene. Brudd på innleie- og likebehandlingsreglene er ikke bare uheldig for den enkelte arbeidstaker, men kan også få samfunnsmessige konsekvenser og påvirke konkurranseforholdene for seriøse virksomheter som følger loven.

Må gå til sak selv
Det blir imidlertid ingen endring når det gjelder håndhevingen av krav, og retten til å gå til søksmål. Det er fortsatt den enkelte som må ta opp sitt krav med arbeidsgiver eventuelt gå til domstolene. Det blir altså et to-sporet system hvor innleie og likebehandlingsreglene blir underlagt både offentlig- og privatrettslig håndheving.

I sin høringsuttalelse støttet YS styrket håndheving da de mener offentlig tilsyn vil kunne bidra til å sikre etterlevelse og virke preventivt for hele arbeidslivet, samt være et godt lavterskeltilbud. 

Få organiserte og få saker til domstolene
Blant de innleide er mange med fremmedspråklig bakgrunn og få organiserte. Frykt for å skape konflikt og gå glipp av fremtidige oppdrag kan i følge departementet også være årsak til at svært få påberoper seg brudd i innleiebestemmelsene.

Parats leder, Unn Kristin Olsen, mener et to-sporet system hvor tilsynene kan gi pålegg og reaksjoner er et skritt i riktig retning.
– Men det vil fortsatt være vanskelig for den enkelte innleide  å ta opp saken sin i  frykt for å miste nåværende og fremtidige engasjement.  Olsen mener at arbeidstakerorganisasjonene burde ha  anledning til å gå til sak på eget initiativ.

Parat-lederen mener også de nye bestemmelsene er viktig i kampen mot sosial dumping.
– Seriøse virksomheter som følger loven skal ikke kunne utkonkurreres av virksomheter som ikke følger reglene om innleie- og likebehandling. Konkurranse mellom virksomheter skal ikke skje på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier Unn Kristin Olsen.

 I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 14 millioner kroner til å følge opp de nye reglene.
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo