Les

Stendi-dommen: Oppdragstakere var fast ansatt

Velferdsselskapet Stendi tapte saken i Borgarting lagmannsrett der de var saksøkt av miljøarbeidere som krevde fast jobb. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 30.06.2021 12:40 redigert 15.07.2021 8:57

Ankedomstolen ga de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere eller selvstendig næringsdrivende.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi blir dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter.

Fagforbundet jubler
– Dette er brakseier for våre medlemmer som har kjempet denne kampen i to rettsinstanser, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en pressemelding.

Fagforbundets forbundsadvokat har ført saken for retten for de saksøkende medlemmene.
– Borgarting lagmannsrett har utvetydig slått fast at Stendi år etter år har brutt loven og gjennom dette utsatt våre medlemmer for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Vi forventer at Stendi, bransjen for øvrig og NHO tar dette inn over seg og sørger for en opprydding, sier Nord.

– Vi tar til etterretning at Borgarting lagmannsrett er kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett. Vi registrerer også at et mindretall i lagmannsretten i hovedsak slutter seg til vurderingene fra tingretten. Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering, og vi skal derfor bruke god tid på å lese dommen nøye og vurdere å anke, sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Stendi.

Mente de burde vært fast ansatt
I 2018 stevnet 24 miljøarbeidere Stendi (tidligere Aleris), som er det største kommersielle velferdsselskapet i Norge. De hadde jobbet for Stendi som omsorgsarbeidere for mennesker med problemer knyttet til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Saksøkerne mente de skulle vært fast ansatt i selskapet i stedet for å jobbe som innleide konsulenter. De krevde også etterbetaling for overtid, feriepenger og innmelding i pensjonskasse, i tillegg til erstatning for usaklige oppsigelser.

Saksøkerne fikk bare delvis medhold i Oslo tingrett i 2019. Stendi ble der helt frikjent i elleve av sakene, mens tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold. Beløpene de ble tilkjent, var langt lavere enn kravene. Kun fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

Parat-advokar: Viktig dom
– Dette er en særdeles viktig dom, fordi lagmannsretten sender klare signaler om at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse. Fast ansettelse i som arbeidstaker innebærer en rekke rettigheter, blant annet oppsigelsesvern, rett til overtidsbetalt og feriepenger, sier leder av Parats juridiske avdeling, advokat Anders Lindstrøm.

Han mener Stendi har forsøkt å konstruere selvstendige oppdratakerforhold, noe frarøver de ansatte de grunnleggende rettigheter og vernet som følger av arbeidsmiljøloven. I tillegg har virksomheten kuttet utgifter på bekostning av de ansatte.
– Selv om denne saken dreier seg om omsorgsbransjen, har den overføringsverdi også til andre bransjer. Dommen er en klar advarsel til arbeidsgivere om at det ikke lønner seg å forsøke å omgå arbeidsmiljølovens regler ved konstruere ulovlige avtaler om oppdragstakerforhold, sier Lindstrøm.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

Lederkonferansen 2022: Knut Erik Gaustad, høyskolelektor Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania

Lederkonferansen 2022: Statssekretær John-Erik Vika, justis- og beredskapsdepartementet.

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo