Les

Regjeringen vil frata kommunene skatteoppkreving

Regjeringen foreslår i sitt budsjett for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni neste år. Parat-leder Unn Kristin Olsen sier dette skaper utfordringer for ansatte i kommunene, men at forslaget vil kunne styrke Skatteetaten. 
Av Trygve Bergsland/NTB Publisert dato 07.10.2019 10:05 redigert 07.10.2019 12:21
Med det forsvinner 227 lokale skattekontorer, skriver Nationen, som først omtalte saken. Ifølge avisen flyttes alle stillingene som i dag er kommunale, inn under den statlige forvaltningen.

Omstilling i kommunene
Parat-leder Unn Kristin Olsen er positive til endringer som styrker Skatteetatens samfunnsoppdrag. Samtidig mener hun at kommunene som nå risikerer å miste arbeidsplasser må få friske midler til omstilling.
– Skatte- og avgiftspliktige vil få nå kunne få én etat og én kreditor å forholde seg til. Dette vil også kunne føre til økt likebehandling og rettssikkerhet for brukerne, sier Olsen.

Alle kommuner har i utgangspunktet egne innkrevingskontorer, men mange kommuner har valgt å samarbeide om innkrevingen.
– Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Det skal gjøre innkrevingen mer effektiv, enklere for næringslivet og publikum samt styrke innsatsen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, heter det i budsjettforslaget.

Tiltaket blir nevnt blant Finansdepartementets hovedprioriteringer i budsjettforslaget.

Videre prosess og oppfølging
Olsen sier Parat har erfaring fra Skatteetaten med overføring av oppgaver og medarbeidere fra Toll- og avgiftsetaten, tidligere Statens innkrevingssentral og NAV Innkreving.
– Denne erfaringen må vi ta med oss dersom forslaget i statsbudsjett blir vedtatt. Nøkkelen vil være et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene i denne omstillingsprosessen. Parat vil følge den videre prosessen tett og vi vil bistå medlemmene våre i de omstillingene som kommer, sier Parat-lederen.

Regjeringen har tidligere overført Statens innkrevingssentral, NAV Innkreving og forvaltningen av særavgift og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Målet til regjeringen har vært å styrke innsatsen mot svart økonomi, bedre rettssikkerheten, redusere ressursbruken, forenkle for innbyggerne og bedre grensekontrollen. Dette har gitt Skatteetaten et samlet ansvar for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter.

Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevingen (arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet), som i dag ligger til skatteoppkreverfunksjonen i kommunene, kan organiseres i Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving.

Spørsmålet om å flytte skatteoppkrevingen har vært utredet flere ganger, senest i 2004 (NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving) og i 2007 (NOU 2007:12 Offentlig innkreving).

Parat-lederen sier statsansatte er vant til at politiske beslutninger gir endring og omstilling. 
– I Parat vet vi at utfordringer som kommer ledsages av løsninger. Vi mener at dialog er nøkkelen til å søke løsninger i fellesskap og at de beste løsningene vinner frem, sier Olsen.

Mer om statsbudsjettet:
Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen
Statlige etater må igjen stramme livreima
Fjerner støtten til kosmetisk tannregulering
Forsvaret: Langt frem til NATOs mål
Statsbudsjettet: Vil prøve heroinassistert behandling
Våre medlemsblader
Video

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo