Les

Parat som partshjelp i tariffstrid i Arbeidsretten

Parat er partshjelp i Arbeidsretten når spørsmål knyttet til tariffavtaler skal avgjøres. Foto: Ulrik Johnsen, Parat.
Parat er i disse dager partshjelper for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Arbeidsretten. Saken handler om forholdet mellom tariffavtaler og individuelle avtaler og i hvilken grad tidligere rettigheter fra andre avtaler kan videreføres etter overgang til nytt tariffregime.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 16.11.2023 9:45 redigert 16.11.2023 10:04

– Saken i Arbeidsretten er en oppfølger av en tidligere sak fra Høyesterett der Parat var partshjelper. Spørsmålet i den saken var om lønns- og arbeidsvilkår i en tariffavtale forblir en del av arbeidsavtalen også etter at tariffavtalen har falt bort, sier Parats advokat Sigurd Øyvind Kambestad.

Utgangspunktet for Høyesterettssaken var en mangeårig strid knyttet til sykepleieres individuelle lønnstillegg ved Grefsenhjemmet. Da Grefsenhjemmet for flere år siden skiftet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO, falt den gamle tariffavtalen i Virke bort og ble erstattet med NHOs tariffavtale "pleie- og omsorgsoverenskomsten" (PLO). Dermed forsvant også flere av sykepleiernes individuelle lønnstillegg gitt på bakgrunn av ansiennitet.

Kan individuelle tillegg videreføres i ny tariffavtale?

Etter flere runder i rettssystemet vant sykepleierne til slutt frem i Høyesterett, som gav dem medhold i at tilleggene skulle videreføres. Høyesterett mente at bestemmelser i tariffavtalen som har blitt en del av den individuelle arbeidsavtalen, ikke faller bort som en direkte følge av tariffavtalens opphør, men har individuell ettervirkning med grunnlag i den individuelle arbeidsavtalen.

Nå har partene tatt saken til Arbeidsretten, som skal avgjøre om lønnstillegget sykepleierne ved Grefsenhjemmet krever videreført faller bort ved innføring av den nye tariffavtalen.

Arbeidstvistloven sier at bestemmelser i en arbeidsavtale som er i strid med en tariffavtale, er ugyldige og erstattes av tariffavtalens bestemmelser. Med andre ord: Tariffavtalen trumfer individuelle bestemmelser. Spørsmålet Arbeidsretten skal ta stilling til nå, er om de individuelle ettervirkningene fra den gamle tariffavtalen strider mot det som er regulert i den nye tariffavtalen. Kommer Arbeidsretten til at det ikke er noen motstrid her, vil rettigheten kunne leve videre ved siden av den nye tariffavtalen.

Parat mener tariffavtalen kun er et minimum

NHO mener tariffavtalen ved Grefsenhjemmet gir uttelling for ansiennitet og overstyrer de individuelle tilleggene. Arbeidstakerorganisasjonen hevder at pleie- og omsorgsoverenskomsten er en helhetlig regulering av lønns- og arbeidsvilkår og at det derfor ikke er rom for at vilkår nedfelt i tidligere tariffavtale videreføres når pleie- og omsorgsoverenskomsten blir gjeldende.

Parat, som partshjelp for Norsk Sykepleierforbund, er uenig i dette og mener at tariffavtalen kun representerer et minimumskrav – den fordrer ikke at individuelle rettigheter fra tidligere avtaler nødvendigvis må falle bort.
– Skulle Grefsenhjemmet og NHO vinne fram med dette synet, vil det innebære en helt ny tariffrettslig regel. Det er bakgrunnen for at Parat og Fagforbundet har erklært partshjelp for Norsk sykepleierforbund. Spekter har gjort det tilsvarende for NHO, sier Parat-advokat Kambestad.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup