Les

Parat-seier i arbeidsretten mot SAS og NHO

Det ble tirsdag klart at Parat vant sak i arbeidsretten mot SAS og NHO, gjeldende spørsmålet om vilkårene for adgangsvederlag, altså kompensasjon, for piloter som har mistet helseattesten.

Av Helene Husebø Publisert dato 29.06.2021 14:30

Bakgrunnen for saken er at SAS har avslått å betale kompensasjon, såkalt adgangsvederlag, etter at et Parat-medlem i 2019 ble sagt opp fra stillingen sin som pilot etter å ha mistet helsesertifikatet. SAS mener den tidligere piloten i så fall ville fått dobbeltkompensasjon, da han i 1998 fikk utbetalt Loss of Licence (LoL-forsikring) fra det tidligere flyselskapet Braathens. Selskapet mener dette kommer frem av tariffavtalen fra 2015.

Fullt medhold til Parat
Parat bestred SAS' avslag, og fikk for dette fullt medhold i arbeidsretten. Parat-advokat Christen Horn Johannessen, som førte saken på vegne av medlemmet, forteller at arbeidsretten var enige med Parat om at medlemmet var omfattet av LoL-ordningen.
– Arbeidsretten var enige med Parat om at tariffavtalen må leses slik vi forstår den – og det betyr at medlemmet var omfattet av LoL-ordningen. SAS forsøkte å endre prinsippene for hvem som var omfattet av tariffavtalene, men har ikke vært tydelige nok på dette. Det var også av stor betydning at medlemmet ikke har fått noen tidligere utbetaling mens han var i SAS-konsernet, kun da han var under Braathens, sier Horn Johannesen.  

Saken har tidligere vært i arbeidsretten
Parat-medlemmet saken gjelder ble ansatt i Braathens i 1994, men ble i 1998 kjent medisinsk udyktig og fikk utbetalt såkalt LoL-forsikring i henhold til tariffavtalen. Han fikk tilbake godkjennelse for lufttjeneste i 2003. Han gjeninntrådte da som pilot i Braathens, og ble etterinnmeldt i Braathens LoL-ordning.

Braathens ble kjøpt opp av SAS i 2001. I 2004 ble det foretatt en virksomhetsoverdragelse av Braathens til SAS, og ansettelsesforholdene til flygerne ble overført. I 2008 meldte SAS likevel Parat-medlemmet ut av selskapets LoL-forsikring, med begrunnelse i at han hadde mottatt engangserstatning i 1998. Saken havnet i arbeidsretten, og SAS ble forpliktet til å reinnmelde medlemmet i LoL-ordningen.

Etter at Parat-medlemmet mistet helseattesten og dermed jobben i SAS i 2019, har SAS altså avslått å betale adgangsvederlaget for dette, fordi han i 1998 mottok LoL-utbetaling fra tidligere Braathens forsikringsdekning.

Full rett på adgangsvederlag
Arbeidsretten er enstemmig klar på at Parat-medlemmet ikke tidligere har mottatt LoL-forsikring eller adgangsvederlag fra SAS-konsernet, og at han dermed nå har full rett på adgangsvederlag.  
– Anførselen om at det for SAS var viktig å hindre dobbeltkompensasjon (…) kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det er ikke opplyst om tilsvarende tilfeller som det vår sak dreier seg om. Det er nå 20 år siden Braathens ble en del av SAS-konsernet, og det gjelder utbetaling til en ansatt som har vært i tjeneste som pilot i nærmere 16 år før han igjen mistet helsesertifikatet. Faren for dobbeltkompensasjon fremstår i en slik situasjon som mindre relevant, står det å lese i dommen.

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten