Les

Parat ønsker et felles varslingsombud i staten

Representanter for en rekke statlige virksomheter har sendt et brev til relevante departementer og med kopi til Stortinget, der det utrykkes et sterkt ønske om opprettelse av et felles varslingsombud for hele statlig sektor.
Av Vetle Daler Publisert dato 08.12.2022 11:45
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier hun har merket seg det offentlige ordskiftet knyttet til varslinger om kritikkverdige forhold i statlige virksomheter den siste tiden.
– Det har lenge vært jobbet med å få på plass et varslingsombud. Vi mener det bør være et felles varslingsombud for alle statlige virksomheter. Ikke bare i Politiet, som kanskje har vært mest fremme i mediene de siste dagene. Konkret foreslår vi at et slikt varslingsombud legges inn under Sivilombudet, som en allerede etablert institusjon som naturlig vil kunne håndtere slike saker, sier Olsen.

Et varslingsombud må ha tillit hos alle aktører

Brevet fra Parat er sendt Kommunal- og distriktsdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med kopi til relevante komiteer på Stortinget.
– Etter vår oppfatning er det behov for et eget varslingsombud for alle ansatte og virksomheter i staten. Dette må være en uavhengig enhet som kan ha tillit hos alle parter, både hos arbeidsgiver, arbeidstaker og i offentligheten, sier Kjetil Ravlo som er leder i Norges Politilederlag i Parat.

Arbeidsgiver har hovedansvaret

Leder for Parat politiet, Einar Kaldhol, mener at hovedansvaret for varslingssak må ligge hos arbeidsgiver og sier deres frykt er at ansvaret pulveriseres og at det går utover ansatte. 
– Sivilombudet har allerede i dag et system og metodikk for kontroll og ettersyn av forvaltningen, og vil derfor kunne komme raskere i gang enn et helt nytt organ. Uttalelser fra Sivilombudet nyter stor respekt, blir som hovedregel fulgt av forvaltningen og gir gode korrektiv til forvaltningens forståelse. Kompetanse og utviklingsansvarlig bør legges til et annet organ, for eksempel Arbeidstilsynet, sier Kaldhol.

Forsvar og NAV støtter forslaget om felles varslingsombud

Leder for Parat forsvar, Johan Hovde, sier det er viktig at et varslingsombud også kan dekke Forsvaret og andre statlige virksomheter.
– Vi har for mange varslingssaker i Forsvaret som burde vært løst på en bedre måte enn hva vi har sett så langt. Etter min mening synliggjør dette et behov som går langt utover Politiet alene, sier Hovde.

Leder for Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, er enig.
– NAV er en stor statlig aktør som i likhet med politi, forsvar og andre må kunne henvende seg til et eget varslingsombud ved behov. Vi støtter derfor forslaget om å legge et slikt ombud til Sivilombudet som en egnet og allerede organisert enhet, sier Osland Hellesen.Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup