Les

Parat: Mye bra i Hurdalsplattformen

Parats leder Unn Kristin Olsen er klar til å hjelpe Støreregjeringen med storrengøringen i arbeidslivet. Foto: Vetle Daler
Parats leder, Unn Kristin Olsen, mener det er mye bra politikk for arbeidstakerne i Støres regjeringsplattform. – Nå må de levere, sier Olsen. Hun har store forventninger til den nye regjeringen.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 14.10.2021 10:50 redigert 15.10.2021 15:10

Olsen og Parat har sendt gratulasjoner og blomster til de nye statsrådene og statssekretærene i Støres nye regjering. 
Vi mener dette er viktige gratulasjoner, da vi vil ha tett kontakt med statsrådene og statssekretærene de neste fire årene, sier hun.

Olsen er godt fornøyd med at det legges opp til et tett tre-partsamarbeid.
– Tre-partsamarbeidet er helt nødvendig for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv, sier Olsen. 
Hun mener at  både dobling av fagforeningsfradraget og  det å gi virksomheter som er  bundet av landsomfattende tariffavtale, ytterligere unntak og rettigheter, er tiltak som vil føre til at flere organiserer seg.

Storrengjøring i arbeidslivet
Parat-lederen merker seg at Støre-regjeringen vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, hele stillinger med norska lønns- og arbeidsvilkår.
– Dette er helt nødvendig, og vi i Parat står klar for å bli med på storrengjøringen. Faste, hele stillinger må igjen bli normen i norsk arbeidsliv, sier Unn Kristin Olsen.

Slutt på å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret
Hun er også fornøyd med at regjeringen vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver. 
– Det er viktig å hindre at arbeidsgivere organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret, slik som vi har sett blant annet i Norwegian, sier Olsen.

Hun forteller at Parat over tid har vært bekymret for utviklingen, særlig i luftfarten, hvor kreative selskapsstrukturer brukes for å unndra seg det reelle arbeidsgiveransvaret, og for å unndra seg å følge norske lønns- og arbeidsbetingelser.
Etter vår vurdering er det viktig at den nye regjeringen følger situasjonen i luftfarten tett fremover, ikke minst for å sikre at vi har en levedyktig luftfartsindustri i Norge fremover. Her er det viktig med prinsipielle og lovmessige avklaringer, nettopp for å unngå at selskapene innenfor luftfarten ved kreative organisatoriske endringer kan si ifra seg arbeidsgiveransvaret for sine ansatte, sier Olsen.

ABE- reformen
Støre-regjeringen vil avvikle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Parat har utallige ganger tatt opp dette, og mener at slike "ostehøvelkutt" ikke er egnet til å utvikle offentlig sektor.
– Etter vårt syn hindrer kuttene effektivisering og utvikling i det offentlige, så lenge det kuttes før effektiviseringen gir resultater. Effektiviseringsgevinster kan først tas ut etter at arbeidet er gjennomført og gevinsten er reell, sier Unn Kristin Olsen.

Hun nevner særlig belastningen ABE-reformen har påført domstolene, der bemanningen blant dommernes støttepersonell har blitt redusert de siste årene som følge.
– Parat ber om at det i statsbudsjettet for 2022 avsettes midler til å styrke dommernes støttepersonell, slik at alt arbeid i domstolene skal kunne utføres grundig, samvittighetsfullt og være preget av den høye kvaliteten vi som borgere forventer, sier Olsen.

Beredskapsarbeid må gis tydeligere prioritet
Olsen er i tillegg tydelig på ønsket om at beredskapsarbeidet må, i samarbeid med partene i arbeidslivet, gis en større prioritet i regjeringens statsbudsjett for 2022.  Også arbeidet med bekjempelse av organisert arbeidslivskriminalitet og svart arbeid må styrkes. Det innebærer blant annet å styrke tilsyns- og kontrollmyndighetene, sier Parat-lederen. 

Parat er med
Parat-lederen sier at Parat, som en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, vil være en samarbeidspartner for regjeringen for å utvikle arbeidslivet i en retning som er bra for de ansatte.
– Det er de ansatte som står for verdiskapningen i virksomhetene, og gode, forutsigbare ansettelsesforhold er både bra for den enkelte ansatte, og for nærings- og samfunnsliv, sier Unn Kristin Olsen.

Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo