Les

Parat krever 500 millioner til justissektoren

Foto: Skjermdump Stortinget
– Vi mener forslaget til statsbudsjett innebærer en klar underfinansiering av justissektoren, og at dette setter rettssikkerheten i fare. Parat ber Stortinget tilføre sektoren ytterligere 500 millioner i friske midler, sa leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud da han onsdag møtte til høring i Justiskomiteen.
Av Arve Sigmundstad 25.10.2018 13:20

Parat organiserer 1.500 medlemmer innenfor hele straffesakskjeden, fra justisdepartementet, via Sysselmannen, politiet, påtalemyndigheten, domstolene til arrestforvarerne.
– Tilbakemeldingene vi får fra medlemmer og tillitsvalgte i sektoren, gjør at vi nå så tydelig roper er tydelig varsku om situasjonen i justissektoren, sier Skjæggerud til Parat24.

Ber om helhetlig gjennomgang av justissektoren
Han sier forslaget til statsbudsjett innebærer en klar underfinansiering av justissektoren, og at dette setter rettssikkerheten i fare. På bakgrunn av dette, anmodet han også justiskomiteen om en helhetlig gjennomgang av justissektoren.
Vi vil også be komiteen anmode statsråden om en helhetlig vurdering av justissektoren, gjerne en NOU, som ser straffesakskjeden i sammenheng og med mål om en enda bedre sektor, mer effektiv bruk av ressurser og verdens beste rettssikkerhet, sa Skjæggerud da han møtte justiskomiteen.  

Situasjonen i politiet
Han sier at politiet er underfinansiert med om lag 300 millioner i 2019, samtidig som restansene i politiet allerede er i vekst.
– Parat mener politireformen et skritt i riktig retning, men at det ikke er avsatt tilstrekkelige ressurser til gjennomføringen av reformen, sier Skjæggerud.

Les også: – Alvorlig kriminalitet nedprioriteres

Situasjonen i domstolene
Han sier det er urovekkende at det i domstolene nå arbeides med en plan for styrt nedbemanning, hvor direktøren for Domstoladministrasjonen til styremøtet i november vil legge frem en plan for oppsigelser, sluttpakker og naturlig avgang.
– Vi har dermed en situasjon hvor Norge kritiserer andre land for å svekke rettssikkerheten, samtidig som vi selv systematisk bygger ned våre egne domstoler gjennom å strupe ressurstilgangen. Blir dette budsjettforslaget stående, mener vi at både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet er under press, sier Skjæggerud.

Les også:
– Krisen i domstolene – nå må Stortinget ta ansvar

Han sier at tilbakemeldingene tyder på at det er de voksende restansene i politiet som redder saksbehandlingen i domstolene.
– Skulle politiet og påtalemyndighetene sende flere saker til
behandling i domstolene, vil domstolene fremstå som en flaskehals. Det er behov for en økning av budsjettrammene for domstolene med omlag 75 millioner kroner, dette for å ta unna etterslepet som har bygd seg opp innværende år, samt sikre forsvarlig bemanning og drift for 2019, sier Skjæggerud.

Situasjonen i kriminalomsorgen

Skjæggerud sier Parat er bekymret for situasjonen i kriminalomsorgen.

– De ansatte sier at innsparingene går utover det faglige tilbudet i kriminalomsorgen. Vi er også kritisk til den foreslåtte nedleggelsen av soningsplasser, og at planlagte prosjekter for etablering av nye plasser settes på vent, sier han.

Han sier kapasiteten i kriminalomsorgen vil kunne bli en alvorlig flaskehals i straffesakskjeden dersom politiet får redusert sine restanser og domstolene klarer å ta unna sakene.
– Med andre ord, blir de kriminelle oppdaget og dømt, er det ikke sikkert de må ta konsekvensen av det i form av soning, sier Skjæggerud.

Han sier at den siste fireårsperioden er budsjettene for kriminalomsorgen redusert med nærmere 300 millioner.  
– Arbeidet med å rette opp dette må starte allerede i budsjettet for 2019, sier Skjæggerud.

På bakgrunn av dette ber Parat om et løft for justissektoren, og mener budsjettet for politi, påtalemyndighet, domstolene, kriminalomsorgen må styrkes med 500 millioner i 2019 budsjettet.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo