Les

Ønsker økt handlingsrom for politilederne

Norges Politilederlag ga torsdag SVs justisfraksjon sine innspill til politimeldingen. Blant annet står økt handlingsrom til å utvikle gode, lokale ordninger på anbefalingslisten. Foto: iStock
Norges Politilederlag (NPL) møtte torsdag Sosialistisk Venstrepartis (SV) justisfraksjon for å gi sine innspill til politimeldingen som skal behandles på Stortinget i løpet av høsten.
Av Helene Husebø Publisert dato 19.10.2020 14:20 redigert 20.10.2020 11:06
NPL-leder Marit Ellingsen og nestleder Frank Gran formidlet NPLs anbefalinger til SVs representant i justiskomiteen, Petter Eide.

Oppmerksomheten ble i hovedsak rettet mot politiets håndtering av økning i visse typer kriminalitet, som vold i nære relasjoner og digital kriminalitet, outsourcing av politiets oppgaver og målet om to politifolk per tusen innbyggere.
– Vi støtter målet om to politiansatte per tusen innbyggere, men opplever i dag at det ikke er tilstrekkelig finansiert, og at det føles som en tvangstrøye. Bemanningssituasjonen og forholdet mellom politiet og sivile er en av konsekvensene. Politidistriktene må nedbemanne sivile stillinger, samtidig som det fortsatt er behov for å frigjøre politiressurser fra de sivile oppgavene. Dette er lite hensiktsmessig, sier Ellingsen.

Ifølge SV-politiker Eide har sentrale politikere ofte blitt kritisert for å detaljstyre politiet i form av en for bestemt øremerking av ressurser og innføring av måltall. Gran er enig i at dette kan føre til et sprik i prioriteringer.
– Vi får press fra alle kanter på forskjellige prioriteringer, og må stå i spagaten mellom målsettinger. I politimeldingen ønsker vi oss nå en samlet og klar prioriteringsrekkefølge, uten for mange klare mål som skal gjennomføres. Gi oss tid og rom til å løse samfunnsoppdraget, men med minst mulig detaljstyring, sier NPLs nestleder.

Også Ellingsen påpeker at ønsket er å ha handlingsrom og arbeidsro til å arbeide langsiktig.
– Vi ønsker å etablere et politi for fremtiden som kan ta de utfordringene som kommer. Det innebærer handlingsrom for blant annet politilederne til å kunne utvikle gode lokale ordninger, tilpasset lokale behov, sier NPL-lederen.

NPLs anbefalinger til politimeldinger inkluderer de følgende punktene:

  • Arbeidsro for politiet til å sluttføre endringene i politireformen.
  • Fremheve politikontakt og utvikling av politiråd i alle kommuner som suksesskriterium for utvikling av nærpolitiet i politidistriktet.
  • Handlingsrom for politidirektør, politimestre og særorgansjefer til å utvikle gode lokale ordninger.
  • Forebyggende arbeid som hovedstrategi, og som et sentralt ledd i alt av politiets arbeid.
  • Full finansiering av to politiansatte per tusen innbyggere for å unngå nedbemanning av sivile stillinger samtidig som det er behov for å frigjøre politikraft fra sivile oppgaver.
  • Grundig evaluering av politireformen både sentralt og lokalt.
  • Videreføring av de ti grunnprinsippene. Samtidig som politireformen har ført til sentralisering av funksjoner og reduksjon i antall tjenestesteder, mener NPL integrering i lokalsamfunnet bør skje med dagens digitale virkelighet i tankene.
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo