Les

Ønsker langsiktige planer for politiet

NPL-leder Kjetil Ravlo (t.v.) og leder for Parat politiet, Einar Kaldhol (t.h) i møte med statssekretær Geir Indrefjord. Foto: Parat.
Det er behov for mer langsiktig styring av politiet, mener Norges Politilederlag (NPL), som nå fremmer forslag om en egen langtidsplan for politiet.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 12.05.2023 13:15 redigert 12.05.2023 13:33

Hvordan skaper vi et best mulig politi? Og hvordan bør etatens arbeid styres? Gjentatte utredninger de siste årene har pekt på behovet for en mer langsiktig og strategisk styring av norsk politi. Nå fremmer Norges Politilederlag forslag om en egen langtidsplan for politiet, inspirert av Forsvaret.

Den siste tiden har Norges Politilederlag og Parat politiet hatt møter med partienes justisfraksjoner på Stortinget og med statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Geir Indrefjord for å diskutere forslaget.
– Vi foreslår innføring av flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurderte ambisjonsnivå. Ambisjonsnivå behandles politisk. Forslaget gir etter vår vurdering den beste overordnede politiske styringen, og best forutsigbarhet og meste effekt av offentlige midler, sier leder i Norges Politilederlag Kjetil Ravlo.

Mer hva, mindre hvordan

En slik langtidsplan ligner mye på hvordan Forsvaret i dag er styrt. Forsvarets drift, rammer og innretning styres gjennom fireårsplaner, kalt langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Norges Politilederlag mener en slik modell vil gi bedre langsiktighet, forutsigbarhet og styrke den overordnede politiske styringen av politiet, noe de mener er helt nødvendig.
– Dagens styringsdialog fremstår fragmentert og lite helhetlig og gir i for liten grad beslutningsgrunnlag som fanger opp langsiktig utvikling. Politiets turbulente budsjettsituasjon i inneværende år taler også for dette forslaget, sier Ravlo.

Han er opptatt av at det skal være mer oppmerksomhet rundt hva som er målene heller enn hvordan oppgavene til enhver tid skal utføres.
– Sammenfallende anbefalinger peker i retning av behov for mer langsiktig og strategisk styring. Det vil si mer hva-styring og mindre hvordan-styring, i tråd med prinsippene for mål- og resultatstyring i staten. Det er også i tråd med viktige intensjoner i tillitsreformen, sier Ravlo.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo