Les

Nytt regelverk i 2019

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Ved inngangen til 2019 innføres nytt regelverk på en rekke områder. I denne saken samler Parat24 endel av de endringene som berører deg som arbeidstaker.
Av Arve Sigmundstad 08.01.2019 10:08

Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte
Etter arbeidsmiljøloven har deltidsansatte rett til å øke sin stilling fremfor at det blir gjort nyansettelse i virksomheten. Denne fortrinnsretten for de deltidsansatte er avhengig av at den kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver, og den deltidsansatte er kvalifisert for stillingsutvidelsen. Fra nyttår styrkes fortrinnsretten for deltidsansatte, ved at det blir åpning for at deltidsansatte også kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling.

Endringer i reglene om fast ansettelse og krav til skriftlig arbeidsavtale i arbeidsmiljøloven
Fast ansettelse blir nå definert i arbeidsmiljøloven. For at det skal foreligge en lovlig fast ansettelse kreves det at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Det er også gjort en presisering i loven, som innebærer at arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres, også i arbeidsforhold der arbeidet utføres periodevis.

Endringer i reglene om innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven
Vilkårene for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak på grunnlag av lokal avtale med tillitsvalgte, jf. § 14-12 andre ledd, er endret slik at kun virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan inngå slik avtale. Det er gitt en overgangsregel som innebærer at endringen gis virkning fra 1. juli 2019 når det gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterer ved ikrafttredelsen.

Presisering av treårsregelen og midlertidig ansettelse på flere grunnlag i kombinasjon
Det er gjort en presisering av at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter § 14-9 andre ledd bokstav a, b eller f i kombinasjon, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Bestemmelsen er ny, men innebærer en lovpresisering av gjeldende rett.

Styrket status for avgjørelser i Tvisteløsningsnemnda
Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven er et lavterskeltilbud for løsning av visse tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, blant annet om fortrinnsrett for deltidsansatte. Fra 1. januar styrkes statusen til tvisteløsningsnemndas avgjørelse, ved at loven fastslår at de skal ha samme rettskraft som dommer avsagt av domstolene.

Dagpengeordningen
Begrensningen på 6G i dagpengeordningen i folketrygdloven skal gjelde inntekten i hvert enkelt av de tre siste årene før søknadstidspunktet, i stedet for gjennomsnittet.

Etter dette vil praksis for beregningen av 6G-begrensningen bli den samme for dagpengene som for arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uførepensjon.

Nye skatteregler for diett
Fra 1. januar 2019 blir de skattefrie diettsatsene redusert på flere punkter.

-       Innenlandsreiser uten overnatting, 200 kroner på reiser mellom 6 og 12 timer, 400 kroner på reiser over 12 timer
-      
Skattefri overtidsmat begrenses til samme sats, 200 kroner, forutsetter arbeid sammenhengende i 10 timer
-      
Utenlandsreiser samme sats som innenlands, 578 kroner hvis overnatting på hotell uten frokost  

Hvis det betales ut høyere diettsatser enn de skattefrie, så innebærer dette at det må splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Det vil gjelde for alle som følger statens satser eller andre satser som er høyere enn de skattefrie.

For utenlandsreiser har det til nå vært skattefritt å følge varierende satser avhengig av hvilket land man reiser er i. Differansene blir for eksempel slik sammenlignet med 2018-satsene:  

-       Belgia, sats kr 920 – kr 578 = kr 342 til beskatning
-      
Danmark, kr 1190 – kr 578 = kr 612 til beskatning
-      
Polen, kr 600 –  kr 578 = kr 22 til beskatning  

Dersom arbeidsgiver ønsker å endre de gjeldende diettsatsene i virksomheten, eller man ønsker å gå over til å dekke kostutgifter etter regning, må det avklares om dette er avtaleregulert før man gjennomfører endringer.

Bonuspoeng, personalrabatter, tips

Fra 1. januar er også reglene om arbeidsgivers plikter overfor skattemyndighetene endret for naturalytelser og tips.  

Endringene for privat bruk av bonuspoeng og lignende fordeler opptjent i tilknytning til arbeid, innebærer at arbeidsgiver må rapportere, foreta skattetrekk og ikke minst betale arbeidsgiveravgift.

Tips har også vært skattepliktig tidligere, men også her blir det nå nye forpliktelser for arbeidsgiverne. De må innrapportere for hver enkelt ansatt og betale arbeidsgiveravgift.

(Kilder: Finansdepartementet, Arbeids og sosialdepartementet, NHO

 

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo