Les

Aktivitets- og redegjørelses­plikten styrkes

Helene Jesnes (t.v) og Inger Eline Romundgard fra Likestillings- og diskrimineringsombudet holdt forrige uke kurs om endringene i aktivitets og redegjørelsesplikten. Foto: Lill J. Fischer
Fra 1. januar 2020 blir arbeidsgivers plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering forsterket.
Av Lill Jacqueline Fischer 30.10.2019 9:50
Formålet med endringen er å fremme likestillingsarbeidet i virksomhetene. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste endringene.

Den generelle plikten til å fremme likestilling utvides
Den generelle aktivitetsplikten alle arbeidsgivere har for å fremme likestilling og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag (f.eks. etnisitet, religion og seksuell orientering), utvides til å omfatte sammensatt diskriminering. Det betyr at arbeidsgiver må ha fokus på forhold som kan føre til diskriminering som skjer på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig. Videre er aktivitetsplikten knyttet til diskrimineringsgrunnlaget kjønn presisert ved å fremheve at kjønnsbasert vold omfattes, som er et uttrykk for ulikhet i maktforholdet mellom menn og kvinner.

Aktivitetsplikten utvides
Den utvidede aktivitetsplikten gjelder både for virksomheter med over 50 ansatte og for private virksomheter med mellom 20-50 ansatte, hvis en av partene krever det. Utvidelsen innebærer at arbeidsgiver annethvert år skal gjennomføre en lønnskartlegging fordelt etter kjønn, og dokumentere denne kartleggingen. Virksomhetene skal også kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten skal forankres i selskapets styre

Plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette oppfylles. Ved lovendringen plikter styreleder å sørge for styrebehandling av saker for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Dokumentasjonsplikt og redegjørelsesplikt
Virksomheter med færre enn 20 ansatte vil ikke omfattes av redegjørelsesplikten, men i stedet pålegges en dokumentasjonsplikt. Plikten medfører en plikt til å dokumentere arbeidet knyttet til likestilling og til å oppbevare dette. Det vil ikke være krav om at dokumentasjonen offentliggjøres, men at den på oppfordring skal fremlegges for ansatte og de tillitsvalgte, samt Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere.

Private virksomheter med mellom 20-50 ansatte blir på samme måte ilagt en dokumentasjonsplikt, men dersom en av arbeidslivets parter krever det får de en redegjørelsesplikt. Private virksomheter med mer enn 50 ansatte pålegges en redegjørelsesplikt. Plikten innebærer at arbeidsgivere skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten. De skal også redegjøre for hva virksomheten gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Redegjørelsen skal gis i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo